Procedura zgłoszenia reklamacji szkodowej – DPD

Jeśli chcesz złożyć reklamację, przeczytaj poniższe, praktyczne informacje, dotyczące dokumentów i kroków, które należy podjąć.

Spis treści

Jak złożyć reklamację szkodową DPD?

Po zalogowaniu do Panelu Klienta przejdź do zakładki Reklamacje (reklamację w imieniu właściciela towaru może złożyć tylko Klient, z którego konta wygenerowany został list przewozowy).

 • Wypełnij formularz reklamacyjny, podaj kwotę roszczenia, numer rachunku bankowego wraz z danymi firmy oraz załącz wymagane załączniki.
 • Jeżeli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą, do którego znajdą zastosowanie przepisy o prawach konsumenta, twoja reklamacja szkodowa zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu jej prawidłowego złożenia.
 • Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, termin na rozpatrzenie reklamacji szkodowej wynosi 30 dni.
 • Jeżeli złożona reklamacja okaże się niekompletna lub nastąpi potrzeba przedstawienia dodatkowych dokumentów lub informacji, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o uzupełnienie zgłoszenia w terminie 14 dni. Termin na rozpatrzenie reklamacji rozpoczyna bieg od uzupełnienia zgłoszenia zgodnie z naszą prośbą.
 • Zgłoszenie reklamacyjne może zostać zarejestrowane, gdy przesyłka została doręczona do klienta (nieterminowe doręczenie / uszkodzenie), bądź gdy upłynął okres 30 dni od planowanej daty doręczenia (zagubienie).

Ważne informacje

 • Termin przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego liczy się od momentu przekazania kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów.
 • Protokół szkody powinien zostać spisany w dniu doręczenia przesyłki. Informacje wpisane w protokole oraz data mogą mieć wpływ na decyzję o uznaniu reklamacji. W przypadku szkody niejawnej – można wezwać kuriera do spisania protokołu nie później niż w ciągu 7 dni, licząc od doręczenia przesyłki. 
 • Wszelka zawartość, oryginalne kartony wysyłkowe i opakowania muszą być dostępne i przechowywane aż do momentu całkowitego uregulowania roszczeń.

W przypadku odmowy uznania reklamacji, uprawniony może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji reklamacyjnej. Firmy kurierskie przyjmują odwołania, jeżeli zostaną przedstawione nowe okoliczności, dokumenty, dodatkowe informacje do złożonej wcześniej reklamacji.

Nieterminowe doręczenie przesyłki DPD

Klient ma 14 dni na zgłoszenie reklamacji. Reklamacja DPD musi być złożona poprzez system lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. W celu złożenia reklamacji przez system, należy zalogować się do swojego konta, a następnie wejść w zakładkę Reklamacje.

Uszkodzenie przesyłki DPD

Reklamacje DPD dotyczące przesyłek, należy składać poprzez system lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. W celu złożenia reklamacji przez system, należy zalogować się do swojego konta, a następnie wejść w zakładkę Reklamacje.

Do zgłoszenia niezbędne są:

 • treść reklamacji,
 • numer rachunku i kwota roszczenia,
 • dokument potwierdzający wartość towaru (umowa kupna/ sprzedaży; faktura/ paragon fiskalny),
 • protokół szkody (egzemplarz należący do poszkodowanego). W przypadku przesyłek krajowych protokół szkody jest wymagany. W przypadku przesyłek zagranicznych protokół szkody nie jest wymagany, jeśli nie został spisany w momencie doręczenia przesyłki. Dodatkowo, nie ma późniejszej możliwości jego spisania.
 • załączenie „Pełnomocnictwa” – uzupełnionego przez właściciela przesyłki. Dokument do pobrania w szczegółach danego zlecenia w zakładce „Zlecenia”.

Opcjonalnie można dołączyć zdjęcia uszkodzonego towaru.

Zagubienie przesyłki DPD

Przesyłkę uznaje się za zagubioną po upływie 30 dni od planowanej daty doręczenia i gdy nie można zlokalizować przesyłki.
Reklamacje dotyczące przesyłek, należy składać poprzez system lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. Przewoźnik może zarejestrować reklamację dopiero po upływie ww. terminu; tj. 30 dni od planowanej daty doręczenia. W celu złożenia reklamacji przez system, należy zalogować się do swojego konta, a następnie wejść w zakładkę Reklamacje.

Do zgłoszenia niezbędne są:

 • treść reklamacji z opisem zawartości i opisem sposobu zapakowania przesyłki,
 • numer rachunku i kwota roszczenia,
 • dokument potwierdzający wartość towaru (umowa kupna/ sprzedaży; faktura/ paragon fiskalny),
 • potwierdzenie nadania z podpisem kuriera,
 • załączenie „Pełnomocnictwa” – uzupełnionego przez właściciela przesyłki. Dokument do pobrania w szczegółach danego zlecenia w zakładce „Zlecenia”.

Dokument do pobrania w Panelu Klienta podczas składania reklamacji.

Reklamacje przesyłek Allegro DPD

Nieterminowe doręczenie przesyłki Allegro DPD

W przypadku nieterminowości w doręczeniu prosimy o złożenie reklamacji bezpośrednio do płatnika, którym dla przesyłek Allegro smart jest Allegro Sp. z o.o.. W przypadku uznania zasadności reklamacji następuje korekta kosztów ze strony przewoźnika. Koszty te mogą zostać skorygowane jedynie płatnikowi za usługę – w przypadku Allegro DPD jest nim Allegro Sp. z o.o..

Uszkodzenie oraz Zagubienie przesyłki Allegro DPD

Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne dotyczy uszkodzonej bądź zagubionej przesyłki zleconej w usłudze Allegro DPD to do zgłoszenia reklamacji niezbędne jest dołączenie pełnomocnictwa od Allegro.

Przejdź do instrukcji wyjaśniającej jak pobrać taki dokument: zapoznaj się z instrukcją.

Did you find this FAQ helpful?
0
0