Procedura zgłoszenia reklamacji szkodowej – InPost

Z tego artykułu dowiesz się, jak składać reklamacje InPost. Przeczytaj poniższe, praktyczne informacje, dotyczące dokumentów i kroków, które należy podjąć.

Spis treści

Jak złożyć reklamację szkodową?

Po zalogowaniu do Panelu Klienta przejdź do zakładki Reklamacje (reklamację w imieniu właściciela towaru może złożyć tylko Klient, z którego konta wygenerowany został list przewozowy).

 • Wypełnij formularz reklamacyjny, podaj kwotę roszczenia, numer rachunku bankowego wraz z danymi firmy oraz załącz wymagane załączniki.
 • Jeżeli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą, do którego znajdą zastosowanie przepisy o prawach konsumenta, twoja reklamacja szkodowa zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu jej prawidłowego złożenia.
 • Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, termin na rozpatrzenie reklamacji szkodowej wynosi 30 dni.
 • Jeżeli złożona reklamacja okaże się niekompletna lub nastąpi potrzeba przedstawienia dodatkowych dokumentów lub informacji, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o uzupełnienie zgłoszenia w terminie 14 dni. Termin na rozpatrzenie reklamacji rozpoczyna bieg od uzupełnienia zgłoszenia zgodnie z naszą prośbą.
 • Zgłoszenie reklamacyjne może zostać zarejestrowane, gdy przesyłka została doręczona do klienta (nieterminowe doręczenie / uszkodzenie), bądź gdy upłynął okres 30 dni od planowanej daty doręczenia (zagubienie).

Ważne informacje:

 • Termin przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego u przewoźnika InPost liczy się od momentu przekazania kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów.
 • Protokół szkody powinien zostać spisany w dniu doręczenia przesyłki. Informacje wpisane na protokole oraz data mogą mieć wpływ na decyzję o uznaniu reklamacji. W przypadku szkody niejawnej – można wezwać kuriera do spisania protokołu nie później niż w ciągu 7 dni, licząc od doręczenia przesyłki. 
 • Wszelka zawartość, oryginalne kartony wysyłkowe i opakowania muszą być dostępne i przechowywane aż do momentu całkowitego uregulowania roszczeń.

W przypadku odmowy uznania reklamacji, uprawniony może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji reklamacyjnej. Firmy kurierskie przyjmują odwołania, jeżeli zostaną przedstawione nowe okoliczności, dokumenty, dodatkowe informacje do złożonej wcześniej reklamacji.

Nieterminowe doręczenie przesyłki InPost

Klient ma 14 dni na zgłoszenie reklamacji. Reklamacje InPost dotyczące przesyłek, należy składać poprzez system lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. W celu złożenia reklamacji przez system, należy zalogować się do swojego konta, a następnie wejść w zakładkę Reklamacje.

Do zgłoszenia niezbędne jest załączenie „Pełnomocnictwa” – uzupełnionego przez właściciela przesyłki. Wzór i wskazówki jak wypełnić dokument – w załączeniu. Dokument do pobrania w Panelu Klienta podczas składania reklamacji.

Uszkodzenie przesyłki InPost

Reklamacje InPost dotyczące przesyłek, należy składać poprzez system lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. W celu złożenia reklamacji przez system, należy zalogować się do swojego konta, a następnie wejść w zakładkę Reklamacje.

Do zgłoszenia niezbędne są / jest:

 • treść reklamacji,
 • numer rachunku i kwota roszczenia,
 • informacja: jestem płatnikiem VAT (TAK/NIE) oraz ubiegam się o wypłatę odszkodowania u innego ubezpieczyciela (TAK/NIE),
 • dokument potwierdzający wartość towaru (umowa kupna/ sprzedaży; faktura/ paragon fiskalny),
 • protokół szkody (egzemplarz należący do poszkodowanego). W przypadku przesyłek krajowych protokół szkody jest wymagany. W przypadku przesyłek zagranicznych protokół szkody nie jest wymagany, jeśli nie został spisany w momencie doręczenia przesyłki. Dodatkowo, nie ma późniejszej możliwości jego spisania.
 • zdjęcia (uszkodzeń, zabezpieczeń zewnętrznych przesyłki, zabezpieczeń wewnętrznych przesyłki).
 • załączenie Pełnomocnictwa – uzupełnionego przez właściciela przesyłki. Wzór i wskazówki, jak wypełnić dokument – w załączeniu. Dokument do pobrania w panelu klienta podczas składania reklamacji.

Dodatkowo, przewoźnik potrzebuje poniższych informacji:

 • opis uszkodzenia opakowania zewnętrznego,
 • opis uszkodzenia zabezpieczeń wewnętrznych,
 • opis uszkodzenia zawartości,
 • ilość uszkodzonego towaru (opis precyzyjny),
 • nazwa, model, numer towaru objętego reklamacją.

Zagubienie przesyłki InPost

Przesyłkę uznaje się za zagubioną po upływie 30 dni od planowanej daty doręczenia i w sytuacji, gdy nie można jej zlokalizować.
Reklamacje InPost dotyczące przesyłek, należy składać poprzez system lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. Przewoźnik może zarejestrować reklamację dopiero po upływie ww. terminu; tj. 30 dni od planowanej daty doręczenia. W celu złożenia reklamacji przez system, należy zalogować się do swojego konta, a następnie wejść w zakładkę Reklamacje.

Do zgłoszenia niezbędne jest załączenie Pełnomocnictwa – uzupełnionego przez właściciela przesyłki. Wzór i wskazówki, jak wypełnić dokument – w załączeniu.

Do zgłoszenia niezbędne są:

 • treść reklamacji z opisem zawartości i opisem sposobu zapakowania przesyłki,
 • numer rachunku i kwota roszczenia,
 • dokument potwierdzający wartość towaru (umowa kupna/ sprzedaży; faktura/ paragon fiskalny),
 • potwierdzenie nadania z podpisem kuriera,
 • informacja: jestem płatnikiem VAT (TAK/NIE) oraz ubiegam się o wypłatę odszkodowania u innego ubezpieczyciela (TAK/NIE),
 • załączenie Pełnomocnictwa – uzupełnionego przez właściciela przesyłki. Wzór i wskazówki, jak wypełnić dokument – w załączeniu.

Załączniki do reklamacji szkodowej:

Did you find this FAQ helpful?
0
0