Procedura zgłaszania reklamacji szkodowej – GEODIS

Jeśli chcesz złożyć reklamację, przeczytaj poniższe, praktyczne informacje, dotyczące dokumentów i kroków, które należy podjąć.

Jak złożyć reklamację szkodową?

Po zalogowaniu do Panelu Klienta przejdź do zakładki Reklamacje (reklamację w imieniu właściciela towaru może złożyć tylko Klient, z którego konta wygenerowany został list przewozowy).

 • Wypełnij formularz reklamacyjny, podaj kwotę roszczenia, numer rachunku bankowego wraz z danymi firmy oraz załącz wymagane załączniki.
 • Jeżeli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą, do którego znajdą zastosowanie przepisy o prawach konsumenta, twoja reklamacja szkodowa zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu jej prawidłowego złożenia.
 • Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, termin na rozpatrzenie reklamacji szkodowej wynosi 30 dni.
 • Jeżeli złożona reklamacja okaże się niekompletna lub nastąpi potrzeba przedstawienia dodatkowych dokumentów lub informacji, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o uzupełnienie zgłoszenia w terminie 14 dni. Termin na rozpatrzenie reklamacji rozpoczyna bieg od uzupełnienia zgłoszenia zgodnie z naszą prośbą.
 • Zgłoszenie reklamacyjne może zostać zarejestrowane, gdy przesyłka została doręczona do klienta (nieterminowe doręczenie / uszkodzenie), bądź gdy upłynął okres 30 dni od planowanej daty doręczenia (zagubienie).

Ważne informacje:

 • Termin przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego liczy się od momentu przekazania kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów.
 • Protokół szkody powinien zostać spisany w dniu doręczenia przesyłki. Informacje wpisane na protokole oraz data mogą mieć wpływ na decyzję o uznaniu reklamacji. W przypadku szkody niejawnej – można wezwać kuriera do spisania protokołu nie później niż w ciągu 7 dni,
  licząc od doręczenia przesyłki.
 • Wszelka zawartość, oryginalne kartony wysyłkowe i opakowania muszą być dostępne i przechowywane aż do momentu całkowitego uregulowania roszczeń.

W przypadku odmowy uznania reklamacji, uprawniony może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji reklamacyjnej. Firmy kurierskie przyjmują odwołania, jeżeli zostaną przedstawione nowe okoliczności, dokumenty, dodatkowe informacje do złożonej wcześniej reklamacji.

Nieterminowe doręczenie

Klient ma 14 dni na zgłoszenie reklamacji. Reklamacje dotyczące przesyłek, należy składać poprzez system lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. W celu złożenia reklamacji przez system, należy zalogować się do swojego konta, a następnie wejść w zakładkę Reklamacje.

Do zgłoszenia z tytułu nieterminowego doręczenia niezbędne będą dodatkowe dokumenty:

 • Należy udowodnić poniesione straty z tytułu opóźnienia w formie dokumentów.

Do przejęcia reklamacji przewoźnik Geodis wymaga poniższych dokumentów

 • Udokumentowania powstałego opóźniania (np. list spedycyjny z data nadania i data dostawy, korespondencja z Odbiorcą, w której wskazane jest opóźnienie).

Uszkodzenie

Reklamację z tytułu uszkodzenia należy zgłosić w ciągu 14 dni od chwili przyjęcia przesyłki.  

Reklamacje dotyczące przesyłek, należy składać poprzez system lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. W celu złożenia reklamacji przez system, należy zalogować się do swojego konta, a następnie wejść w zakładkę Reklamacje.

Do zgłoszenia niezbędne są:

 • treść reklamacji,
 • numer rachunku i kwota roszczenia,
 • dokument potwierdzający wartość towaru (umowa kupna/sprzedaży; faktura/ paragon fiskalny),
 • protokół szkody (egzemplarz należący do poszkodowanego) -Sporządzany z kierowcą przy dostawie,
 • zdjęcia uszkodzonego towaru,
 • waga brutto reklamowanego towaru.

Do przejęcia reklamacji przewoźnik Geodis wymaga poniższych dokumentów: 

 • dokument potwierdzającego wartość towaru (faktura, cennik),
 • zdjęcia uszkodzeń,
 • protokół szkody,
 • dokument utylizacji, jeżeli uszkodzony towar został zutylizowany,
 • pełnomocnictwo właściciela towaru,
 • kosztorys, jeżeli jest możliwość minimalizacji kosztów lub ewentualna naprawa.

Zagubienie

Przesyłkę uznaje się za zagubioną po 30 dniach od planowanej daty doręczenia i braku możliwości zlokalizowania przesyłki. Reklamacje dotyczące przesyłek, należy składać poprzez system lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. Przewoźnik może zarejestrować reklamację dopiero po upływie ww. terminu; tj. 30 dni od planowanej daty doręczenia. W celu złożenia reklamacji przez system, należy zalogować się do swojego konta, a następnie wejść w zakładkę Reklamacje.

Do zgłoszenia niezbędne są:

 • treść reklamacji z opisem zawartości i opisem sposobu zapakowania przesyłki,
 • numer rachunku i kwota roszczenia,
 • dokument potwierdzający wartość towaru, (umowa kupna/ sprzedaży; faktura/ paragon fiskalny),
 • potwierdzenie nadania z podpisem kuriera,
 • waga brutto reklamowanego towaru.

Do przejęcia reklamacji przewoźnik Geodis wymaga poniższych dokumentów:

 • dokument potwierdzającego wartość towaru (faktura, cennik),
 • pełnomocnictwo właściciela towaru.
Did you find this FAQ helpful?
0
0