Czego nie możesz przesyłać – Geodis palety zagraniczne

Firma kurierska może odmówić przyjęcia przesyłki, która zawiera przedmioty nielegalne lub stwarzające zagrożenie dla innych paczek, bądź dla kuriera. Nadanie towaru, który jest zabroniony i wykluczony z transportu może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Spis treści

Warunki odbioru i dostawy

W przypadku przewozu palety, warunki odbioru i dostawy muszą być dostosowane do odbioru palety, tj. rampa, żadnych pięter, wąskich bram, piaszczystych dróg itp. Jeśli warunki nie sprzyjają doręczeniu może się to wiązać z tym, że paleta nie zostanie doręczona. W celu uniknięcia przykrych niespodzianek, prosimy o zapoznanie się z poniższą listą rzeczy, których nie możesz przesyłać przewoźnikiem Geodis.

Lista przesyłek i towarów, których nie możesz wysyłać przewoźnikiem Geodis:

 • przesyłek niewłaściwie opakowanych, nieodpowiednio zabezpieczonych do transportu,
 • przesyłek pocztowych;
 • dokumentów i korespondencji pisemnej w rozumieniu przepisów prawa,
 • mienia osobistego;
 • żywych zwierząt, szczątków ludzkich i zwierzęcych;
 • narkotyków i substancji psychotropowych oraz leków, preparatów wymagających specjalnych warunków przewozu;
 • broni i amunicji;
 • przesyłek wartościowych, w szczególności: wartości i środki pieniężne, znaki legitymacyjne, papiery wartościowe, wyroby jubilerskie, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki, zbiory kolekcjonerskie itp.;
 • przesyłek, które wymagają odrębnych zezwoleń, koncesji lub ich przewóz jest zabroniony przez prawo;
 • przesyłek, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt mających z nimi styczność albo mogą uszkodzić inne towary lub jakikolwiek środek transportu lub narzędzia użyte do ich obsługi, za wyjątkiem przesyłek zawierających towary niebezpieczne według Umowy ADR będących przedmiotem spedycji zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 12 niniejszego Regulaminu;
 • przesyłek, zawierających inne towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 • towarów strategicznych w rozumieniu Ustawy z 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, wraz z późniejszymi zmianami;
 • przesyłek zawierających towary chemicznie i aktywne biologicznie, za wyjątkiem przesyłek zawierających towary niebezpieczne według Umowy ADR będących przedmiotem spedycji zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 12 niniejszego Regulaminu;
 • przesyłek stanowiących wzór, matrycę produkcyjną lub prototyp jakiegokolwiek urządzenia, maszyny lub innego produktu przemysłowego,  – przesyłek wymagających specjalistycznego sprzętu do ich obsługi;
 • przesyłek, zawierających lub będących produktami szybko psującymi się – przesyłki towarowe, których właściwości fizyczne i chemiczne ulegają zmianie na skutek upływu czasu i wymagają w związku z tym szczególnych wymogów transportów.

W przypadku nadania przesyłki wyłączonej ze spedycji Zleceniodawca zobowiązany jest do naprawienia powstałej na skutek tego szkody w pełnej wysokości – w tym także w sytuacjach związanych ze skażeniem środowiska. GEODIS nie odpowiada za uszkodzenie, utratę lub ubytek takich przesyłek.

W sytuacjach określonych w powyższych ustępach domniemywa się, że Zleceniodawca ponosi winę za nadanie przesyłki wyłączonej ze spedycji.

Did you find this FAQ helpful?
0
0