Procedura zgłaszania reklamacji szkodowej – Orlen Paczka

Jeśli chcesz złożyć reklamację, przeczytaj poniższe, praktyczne informacje, dotyczące dokumentów i kroków, które należy podjąć.

Jak złożyć reklamację szkodową?

Reklamacja usługi pocztowej może zostać wniesiona z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki:

 • po przyjęciu przesyłki,
 • w terminie 7 dni od przyjęcia przesyłki – w przypadku uszkodzeń i ubytków niewidocznych z zewnątrz, stwierdzonych po przyjęciu przesyłki.

Reklamację można złożyć po zalogowaniu do Panelu Klienta (reklamację w imieniu właściciela towaru może złożyć tylko Klient, z którego konta wygenerowany został list przewozowy)

 • Jeżeli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą, do którego znajdą zastosowanie przepisy o prawach konsumenta, twoja reklamacja szkodowa zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu jej prawidłowego złożenia.
 • Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, termin na rozpatrzenie reklamacji szkodowej wynosi 30 dni.
 • Jeżeli złożona reklamacja okaże się niekompletna lub nastąpi potrzeba przedstawienia dodatkowych dokumentów lub informacji, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o uzupełnienie zgłoszenia w terminie 14 dni. Termin na rozpatrzenie reklamacji rozpoczyna bieg od uzupełnienia zgłoszenia zgodnie z naszą prośbą.
 • Zgłoszenie reklamacyjne może zostać zarejestrowane, gdy przesyłka została doręczona do klienta (nieterminowe doręczenie / uszkodzenie), bądź gdy upłynął okres 30 dni od planowanej daty doręczenia (zagubienie).

Ważne informacje

 • Termin przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego liczy się od momentu przekazania kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów.
 • Protokół szkody przy przyjęciu przesyłki należy sporządzić Protokół Uszkodzenia Przesyłki lub złożyć pisemne oświadczenie o stwierdzeniu ubytków lub uszkodzeń przesyłki, 
 • Wszelka zawartość, oryginalne kartony wysyłkowe i opakowania muszą być dostępne i przechowywane aż do momentu całkowitego uregulowania roszczeń. 

W przypadku odmowy uznania reklamacji, uprawniony może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji reklamacyjnej. Firmy kurierskie przyjmują odwołania, jeżeli zostaną przedstawione nowe okoliczności, dokumenty, dodatkowe informacje do złożonej wcześniej reklamacji.

Nieterminowe doręczenie

Klient ma 14 dni na zgłoszenie reklamacji. Reklamacje dotyczące przesyłek, należy składać poprzez system lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. W celu złożenia reklamacji przez system, należy zalogować się do swojego konta, a następnie wejść w zakładkę Reklamacje.
Jako nieterminowe doręczenie rozumiane jest doręczenie przesyłki później niż w czwartym dniu roboczym.

Uszkodzenie

Reklamacje dotyczące przesyłek, należy składać poprzez system lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. W celu złożenia reklamacji przez system, należy zalogować się do swojego konta, a następnie:
Formularz kontaktowy->Dodaj zgłoszenie-> Reklamacje/odwołania/statusy–>Uzupełnienie braków formalnych->Reklamacje uzupełnienie (czy została złożona reklamacja: Tak)

Protokół szkody przy przyjęciu przesyłki należy sporządzić Protokół Uszkodzenia Przesyłki lub złożyć pisemne oświadczenie o stwierdzeniu ubytków lub uszkodzeń przesyłki.

Do zgłoszenia niezbędne są:

 • data i miejsce nadania przesyłki,
 • numer przesyłki i treść reklamacji,
 • numer rachunku bankowego do zwrotu i kwota roszczenia,
 • dokument potwierdzający wartość towaru (umowa kupna/ sprzedaży; faktura/ paragon fiskalny),
 • protokół szkody (egzemplarz należący do poszkodowanego), 
 • pełnomocnictwo do prowadzenia procesu własnoręcznie podpisane przez właściciela przesyłki zgodnie z zapisami prawa przewozowego,
 • zdjęcia przesyłki,
 • informacje: czy są Państwo płatnikiem, czy mają Państwo możliwość odliczenia podatku VAT zgodnie z przepisami prawa podatkowego, czy nie dochodzą Państwo roszczeń z tytułu naprawienia szkody od innego podmiotu.

Zagubienie

Przesyłkę uznaje się za zagubioną po 30 dniach od planowanej daty doręczenia i braku możliwości zlokalizowania przesyłki.
Reklamacje dotyczące przesyłek, należy składać poprzez system lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. Przewoźnik może zarejestrować reklamację dopiero po upływie ww. terminu; tj. 30 dni od planowanej daty doręczenia. W celu złożenia reklamacji przez system, należy zalogować się do swojego konta, a następnie:
Formularz kontaktowy->Dodaj zgłoszenie-> Reklamacje/odwołania/statusy–>Uzupełnienie braków formalnych->Reklamacje uzupełnienie (czy została złożona reklamacja: Tak)

Do zgłoszenia niezbędne są:

 • numer przesyłki i treść reklamacji,
 • szczegółowy opis zapakowania przesyłki,
 • szczegółowy opis zawartości,
 • numer rachunku bankowego do zwrotu i kwota roszczenia,
 • dokument potwierdzający wartość towaru (umowa kupna/ sprzedaży; faktura/ paragon fiskalny),
 • pełnomocnictwo do prowadzenia procesu własnoręcznie podpisane przez właściciela przesyłki zgodnie z zapisami prawa przewozowego,
 • zdjęcia przesyłki,
 • informacje: czy są Państwo płatnikiem, czy mają Państwo możliwość odliczenia podatku VAT zgodnie z przepisami prawa podatkowego, czy nie dochodzą Państwo roszczeń z tytułu naprawienia szkody od innego podmiotu.
Did you find this FAQ helpful?
0
0