Kiedy otrzymam informację o dopłacie do przesyłki?

Firmy kurierskie, z którymi współpracujemy, mają prawo zweryfikować przesyłkę pod kątem wagi, wymiarów bądź rodzaju opakowania na każdym etapie transportu i doliczyć dodatkowe koszty. Nadawca bierze pełną odpowiedzialność, za wysyłany towar, sposób jego zapakowania i dane zawarte na liście przewozowym.

W przypadku weryfikacji i wykrycia różnic wagowych, wymiarowych, zawartości lub sposobu opakowania przesyłki, operator zastrzega sobie prawo do wystawienia dodatkowej faktury VAT na kwotę wynikającą z różnicy cenowej, pomiędzy ceną zapłaconą przez nadawcę, a ceną po weryfikacji firmy kurierskiej.

Firmy kurierskie informują nas o ewentualnych dopłatach dopiero w momencie zafakturowania usługi. Zazwyczaj jest to od 30 do 90 dni od momentu złożenia zlecenia. Firmy kurierskie mają prawo zafakturować wykonane usługi, nawet do 6 -12 miesięcy wstecz, w zależności od tego kto jest stroną – Art. 77. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 78 roszczenia dochodzone na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przedawniają się z upływem roku; Art. 78. 1. Roszczenia przysługujące przewoźnikowi przeciwko innym przewoźnikom (art. 5 i 6) przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym przewoźnik naprawił szkodę, albo od dnia, w którym wytoczono przeciwko niemu powództwo. (Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe).

W przypadku nieopłacenia dodatkowej faktury we wskazanym terminie, operator ma prawo do:

  • wstrzymania świadczenia usług na rzecz zleceniodawcy,
  • zablokowania dostępu do konta,
  • zaliczenia na poczet przeterminowanych płatności wysokości pobrań należnych Klientowi, 
  • naliczenia odsetek z tytułu nieterminowych płatności.

Jeżeli kwestionują Państwo doliczone dopłaty, wynikające z dokonanych przez firmy kurierskie pomiarów, należy złożyć reklamację poprzez zakładkę Reklamacje znajdującą się w Panelu Klienta i wybrać Reklamacje faktur.

W przypadku uznania reklamacji wystawiona zostanie faktura korygująca.

Did you find this FAQ helpful?
0
0