Dokumentacja odprawy celnej dla TNT

Informujemy, że w związku z połączeniem w Polsce firmy FedEx Express i TNT od 28 grudnia 2022 r. usługi przewoźnika TNT nie będą dostępne w naszym serwisie.

W celu uniknięcia problemów z odprawą celną i ułatwienia przygotowania odpowiedniej dokumentacji do przesyłek eksportowych przedstawiamy podstawowe wymogi w tym zakresie. Bardzo prosimy o zapoznanie się z wytycznymi i przekazanie wymienionych dokumentów kurierowi TNT, w trakcie odbioru przesyłki.

Chcę wysłać kopertę

Dokumenty do odprawy celnej nie są wymagane w przypadku przesyłki typu „Koperta”, jeśli jej zawartością są dokumenty. Słowo „dokument” oznacza ogólnie tekst pisany ręcznie bądź maszynowo lub tekst drukowany, który nie ma wartości handlowej. Należy jedynie wypełnić etykietę wysyłki, a zazwyczaj faktura nie jest wymagana.

Zapoznaj się z poniższą listą kontrolną odprawy celnej

Zarejestruj się, aby uzyskać numer EORI.

Przedsiębiorcy prowadzący handel regulowany przepisami prawa celnego, muszą posiadać indywidualny numer EORI, czyli numer Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Numer obowiązkowo generują firmy zlecające transport poza kraje UE, w które wlicza się również Wielka Brytania. Jeśli Twoja firma nie ma numeru EORI, możesz dokonać rejestracji tutaj.
Numer nie będzie wymagany w przypadku wysyłki próbek, prezentów.

Ważne! 
Numer rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy (EORI) będzie wymagany, aby kontynuować handel między Wielką Brytanią a UE.

  • Prawidłowo wypełnij i dołącz fakturę w 3 egzemplarzach: jeden oryginał i co najmniej dwie kopie. Wszystkie egzemplarze muszą być podpisane. Zalecamy również umieszczenie kopii wewnątrz paczki (lub w jednej paczce, jeśli wysyłanych jest kilka paczek). 

Fakturę pro forma dołączamy w przypadku wysyłki próbek/prezentów. Oryginał faktury sprzedażowej w przypadku towarów wysłanych na sprzedaż.

  • Dołącz dowód pochodzenia towarów. Wzór w załączeniu Oświadczenie o pochodzeniu.

Jeśli chcesz skorzystać z preferencyjnych ceł, wysyłane produkty muszą pochodzić z Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej. Dołącz dowód pochodzenia towarów wraz z fakturą handlową lub innym dokumentem handlowym.

  • Przypisz towarom kody HS, Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (Harmonized System, HS).
  • Przestrzegaj przepisów kraju przywozu dotyczących VAT. Jeśli importujesz towary samodzielnie, wyznacz podmiot składający deklarację lub IOR w UE. 

Rejestracja VAT w GB – Od 1 stycznia 2021 r. nadawcy sprzedający towary o wartości do 135 GBP do Wielkiej Brytanii będą odpowiedzialni za pobieranie i płacenie brytyjskiego podatku VAT za te przesyłki. Kwotę VAT należy pobrać podczas sprzedaży i zapłacić do HMRC (HM Revenue & Customs) poprzez rejestrację VAT w Wielkiej Brytanii.

W przypadku towarów sprzedanych do Wielkiej Brytanii o wartości powyżej 135 GBP importer będzie nadal odpowiedzialny za opłacenie brytyjskiego podatku VAT. Może to zostać zapłacone przez importera poprzez odroczoną płatność podatku VAT lub poprzez zgłoszenie celne.

Jeśli Twoja brytyjska firma importuje na terytorium UE we własnym imieniu, musi być zarejestrowanym płatnikiem VAT w UE. Zalecamy zrobić to w kraju odprawy.

Kliknij, aby zarejestrować VAT w kraju UE.

Kliknij, aby zarejestrować VAT w Wielkiej Brytanii.

  • Sprawdź, czy wysyłane towary podlegają kontroli granicznej.
  • Jeśli wymagane, dołącz:

a) Oryginał upoważnienia dla TNT
Podmiot gospodarczy
 – upoważnienie powinno zawierać pieczęcie firmowe i imienne oraz być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania eksportera, tj.:
– osoby, których umocowanie do reprezentacji wynika z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez urzędy gminne (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
– przez osoby niefigurujące w ww. dokumentach, jedynie w przypadku załączenia pisemnego pełnomocnictwa, wystawionego dla tych osób przez osoby umocowane do reprezentacji.
Osoba prywatna – upoważnienie powinno być podpisane imiennie przez eksportera towaru z dołączoną kopią dowodu osobistego.

b) Oryginał upoważnienia dla TNT.

c) Oświadczenie eksportera dot. transportu towarów o znaczeniu strategicznym. Powinno zawierać pieczęć firmową oraz imię, nazwisko i podpis przedstawiciela eksportera.
d) Oświadczenie IATA DGR, że wysyłany przez Państwa towar nie zawiera żadnych substancji, które mogą być niebezpieczne, zgodnie z IATA DGR. Powinno zawierać pieczęć firmową oraz imię, nazwisko i podpis przedstawiciela eksportera.
e) Kopia aktualnego odpisu z KRS lub z Ewidencji Działalności Gospodarczej.
f) Kopie zaświadczeń Regon i NIP.

  • W razie potrzeby uwzględnij wymagania dotyczące zwrotów.
  • Wydrukowane, uzupełnione i podpisane dokumenty celne umieść w oddzielnym „kangurku” (przezroczysta folia samoprzylepna) i przyklej do opakowania przesyłki. W przypadku wielopaku dokumenty zawsze trafiają na przesyłkę numer 1.

Jakie informacje powinna zawierać faktura handlowa?
– Numer EORI eksportera,
– Pełne dane nadawcy i odbiorcy (nazwy firm i ich adresy),
– Nazwę handlową wysyłanego towaru,
– Cenę jednostkową towaru i wartość ogólną towaru,
– Kraj pochodzenia towaru,
– Rodzaj waluty,
Warunki dostawy zgodnie z INCOTERMS,
– Koszt transportu (jeśli wynika on z warunków dostawy),
– Cel wysyłki (np. sprzedaż, przekazanie do naprawy gwarancyjnej/na wystawę czasową/na targi handlowe, prezent). Przy zwrocie towaru, jeśli istnieje podstawa do ubiegania się o zwrot należności celno-podatkowych, należy dołączyć oświadczenie o zamiarze ubiegania się o zwrot podatku VAT w urzędzie skarbowym oraz oryginały dokumentów importowych (SAD i faktura) i/lub decyzję urzędu celnego o zwrocie/umorzeniu należności celnych (w oryginale lub kopię poświadczoną). Brak ww. dokumentów oznacza, że wysyłający nie będzie ubiegał się o zwrot należności celno-podatkowych,
– Data i podpis osoby wystawiającej fakturę, pieczątka firmowa.


Chcesz wiedzieć więcej?

  • Jeśli nie masz konta w apaczka.pl –> Skontaktuj się z nami, przedstaw szczegóły, a my zajmiemy się resztą.
  • Jeśli posiadasz u nas konto –> Zaloguj się do apaczka.pl i wypełnij poniższy formularz.

Dokumentacja odprawy celnej do pobrania łącznie bądź oddzielnie:

Dokumentacja_odprawy_celnej_z listą_kontrolną

Załączniki (oddzielnie):

Upoważnienie do odpraw celnych (PL.)

Upoważnienie do odpraw celnych (ANG.)

Oświadczenie-eksportera_v20

Oświadczenie o pochodzeniu

Instrukcja do Oświadczenia o pochodzeniu

Faktura proforma

Szablon faktury handlowej w formie edytowalnego pliku PDF

Instrukcja ADR

Wysyłka baterii litowych

To może być dla Ciebie ważne:

Jeśli potrzebujesz więcej informacji poszukaj w sekcji –> POMOC

Did you find this FAQ helpful?
0
0