Dokumenty i procedury przy wysyłce poza UE

W celu uniknięcia problemów z odprawą celną i ułatwienia przygotowania odpowiedniej dokumentacji do przesyłek eksportowych przedstawiamy podstawowe pojęcia, wymogi oraz dokumentację.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi i przekazanie wymienionych dokumentów kurierowi, w trakcie odbioru przesyłki.

Spis treści

EORI

Jest to Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych, (ang. Economic Operators’ Registration and Identification). 

Od 1 lipca 2009 r. wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek posługiwania się tym numerem, podczas dokonywania jakichkolwiek operacji celnych na obszarze UE.

Jednym z głównych celów funkcjonowania systemu EORI jest przyspieszenie załatwiania formalności i operacji celnych, przez uczestniczących w czynnościach celnych przedsiębiorców i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz stworzenie europejskiego systemu identyfikacji przedsiębiorców, obejmującego uczestników wymiany towarowej na terenie całej UE.

Ten numer jest wymagany dla podmiotów gospodarczych, które eksportują i importują na teren Unii towary spoza jej obszaru, co obejmuje również sprowadzanie dóbr z np. Chin (dotyczy to wszystkich importujących towary z Chin). Przewóz towarów dopuszczonych do swobodnego obrotu na terenie UE nie wymaga rejestracji w EORI.

Każdy numer EORI jest unikatowy, przyznaje się go na stałe. Składanie wniosku o nadanie EORI odbywa się przez Internet. 

Najpierw należy założyć konto na stronie puesc.mf.gov.pl, a następnie przesłać wniosek. Rejestracja w systemie jest jednorazowa.

Certyfikat WSK – Wewnętrzny System Kontroli

Dokument ten jest wymagany przy międzynarodowym obrocie towarami oraz technologiami tzw. podwójnego zastosowania.

Towary podwójnego zastosowania to takie, które mogą być użyte zarówno do celów cywilnych jak i wojskowych, np. książki, odzież wojskowa, radiostacje, elektronika, pieczątki. Towary te podlegają kontroli w obrocie, m.in. na ich wywóz poza terytorium Unii Europejskiej, konieczne jest stosowne zezwolenie – dokumentu WSK.

Wymóg posiadania dokumentu WSK został wprowadzony, aby realizować takie cele jak ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego poszczególnych państw, zwalczenie terroryzmu oraz zapobieganie rozprzestrzeniania broni masowego rażenia.

Komunikat IE – 599

Dokument elektroniczny IE-599 jest to potwierdzenie wywozu towaru poza terytorium UE dla celów stosowania stawki 0 proc. przy eksporcie towarów*.

Dokument ten należy przedstawić w Urzędzie Skarbowym aby odzyskać VAT. Dokument IE-599 stosowany jest także do odpraw czasowych (naprawy, wymiany) oraz targach, wystawach i innych.

Od 31 sierpnia 2007 r. urzędy skarbowe mają obowiązek honorować IE-599. Niezwłocznie po tym, jak towary opuszczą obszar celny UE, generowany jest automatycznie komunikat IE-599 i przesyłany na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu wywozowym/karcie odprawy celnej. Dokument przychodzi do nadawcy w formacie XML (zaszyfrowany), nadawca przesyła go do swojego US, aby odzyskać VAT. Dokument IE-599 stosowany jest także do odpraw czasowych (naprawy, wymiany) oraz targach, wystawach i innych.

*Stosownie do art. 41 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), stawkę podatku 0 proc. stosuje się w eksporcie towarów, pod warunkiem, że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc, otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty.

Dokumentacja odprawy celnej

Co warto wiedzieć przy międzynarodowej wysyłce!

  • Osoby starające się o pozwolenie na wywóz za granicę (w ramach Wspólnoty, bądź poza nią), dzieła sztuki powstałego przed 1949 roku potrzebują pozwolenia konserwatora zabytków.
  • Wraz z zakupem substancji chemicznej, trzeba obowiązkowo otrzymać od producenta lub dystrybutora kartę charakterystyki. Karta powinna być bezpłatnie dołączona do substancji. Przed wysłaniem przesyłki sprawdź na karcie charakterystyki, czy towar może być wysłany jako zwykła przesyłka. Kartę charakterystyki trzeba ZAWSZE dołączyć do wysyłki (przy liście przewozowym).
  • Materiały pirotechniczne (świece dymne, race, stroboskopy, petardy hukowe, race morskie) są wyłączone z transportu we wszelkich przesyłkach w apaczka.pl
  • Doręczenia na targi – trzeba pamiętać o procedurze odprawy celnej powracającej, aby nie płacić cła oraz na etapie zakładania zlecenia najlepiej wskazywać jako odbiorcę instytucję albo wskazaną osobę w destynacji docelowej. Nadanie wysyłki bezpośrednio na adres targów może spowodować nieskuteczne doręczenie i w efekcie długie opóźnienie przesyłki.
  • W przesyłkach lotniczych nawet niewielkie ilości np. perfum będą zakwestionowane przez służby bezpieczeństwa. Może to spowodować wstrzymanie i opóźnienie dalszej wysyłki. Wszelkie oznaczenia dotyczące łatwopalności produktu są zagrożeniem i tym samym
    wyłączone z lotniczego transportu kurierskiego.
  • UPS – w przypadku przesyłek sprowadzanych spoza UE, należy opłacić podatek vat do przesyłek poniżej wartości 150 euro.
  • Jeśli potrzebujesz więcej informacji, poszukaj w sekcji –> Pomoc

Did you find this FAQ helpful?
0
0