Różnica w naliczeniu kwoty VAT na fakturze

Skąd wynika różnica w naliczeniu kwoty VAT za poszczególne pozycje na fakturze vs suma końcowa (niedopłata / nadpłata 1 grosz)?

Powstała różnica wynika z zaokrąglenia VATu. 

Wyjaśnienie tej sytuacji zawiera przepis § 9 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie faktur. Zgodnie z jego brzmieniem obowiązkowym elementem faktury jest kwota podatku liczona od sumy wartości sprzedaży netto towarów i usług. Tak ustalona kwota podatku musi dodatkowo uwzględniać podział na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku. Oznacza to, że kwota VAT w podsumowaniu faktury nie wynika z sumy poszczególnych pozycji, ale z przemnożenia wartości netto przez odpowiednią stawkę VAT. Jeżeli zatem kwota tego podatku wyliczona w podsumowaniu faktury jest prawidłowa, to występowanie groszowych różnic wynikających z podsumowania poszczególnych pozycji faktury nie powoduje wadliwości faktury. 

Na ten temat wypowiedział się Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim w postanowieniu z 5 stycznia 2007 r. nr PP/443-42/06, w którym stwierdził m.in., że: „(…) w sytuacji kiedy otrzymane faktury są wystawione w sposób rzetelny, a transakcja w rzeczywistości nastąpiła i otrzymana faktura odzwierciedla stan faktyczny, po spełnieniu ww. warunków, podatnikowi przysługuje prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur, w których błędnie zastosowano metody dokonywania zaokrągleń”.

Did you find this FAQ helpful?
0
0