Procedura zgłaszania reklamacji szkodowej – TNT

Informujemy, że w związku z połączeniem w Polsce firmy FedEx Express i TNT od 28 grudnia 2022 r. usługi przewoźnika TNT nie będą dostępne w naszym serwisie.

Jeśli chcesz złożyć reklamację, przeczytaj poniższe, praktyczne informacje, dotyczące dokumentów i kroków, które należy podjąć.

Spis treści

Jak złożyć reklamację szkodową?

Za pośrednictwem naszej platformy, wybierając zakładkę Reklamacje (reklamację w imieniu właściciela towaru może złożyć tylko Klient, z którego konta wygenerowany został list przewozowy).

 • Należy wypełnić formularz reklamacyjny z uwzględnieniem kwoty roszczenia, numeru rachunku bankowego wraz z danymi firmy oraz wymaganymi załącznikami.
 • Jeżeli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą, do którego znajdą zastosowanie przepisy o prawach konsumenta, twoja reklamacja szkodowa zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu jej prawidłowego złożenia.
 • Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, termin na rozpatrzenie reklamacji szkodowej wynosi 30 dni.
 • Jeżeli złożona reklamacja okaże się niekompletna lub nastąpi potrzeba przedstawienia dodatkowych dokumentów lub informacji, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o uzupełnienie zgłoszenia w terminie 14 dni. Termin na rozpatrzenie reklamacji rozpoczyna bieg od uzupełnienia zgłoszenia zgodnie z naszą prośbą.
 • Uprzejmie informujemy, że zgłoszenie reklamacyjne może zostać zarejestrowane, gdy przesyłka została doręczona do Klienta (nieterminowe doręczenie / uszkodzenie), bądź gdy upłynął okres 30 dni od planowanej daty doręczenia (zagubienie).

Ważne informacje

 • Termin przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego liczy się od momentu przekazania kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów.
 • Protokół szkody powinien zostać spisany w dniu doręczenia przesyłki. Informacje wpisane na protokole oraz data mogą mieć wpływ na decyzję o uznaniu reklamacji. W przypadku szkody niejawnej – można wezwać kuriera do spisania protokołu nie później niż w ciągu 7 dni, licząc od doręczenia przesyłki. Przeczytaj również: Jak zgłosić protokół szkody?
 • Wszelka zawartość, oryginalne kartony wysyłkowe i opakowania muszą być dostępne i przechowywane aż do momentu całkowitego uregulowania roszczeń. 
 • TNT przyjmie do rozpatrzenia roszczenie dotyczące Przesyłki, jeżeli reklamujący zachowa zgodność z obowiązującą Konwencją oraz następującą procedurą; w przeciwnym razie nie będzie możliwości wniesienia jakiegokolwiek roszczenia przeciwko TNT: 
  23.1 Dostarczenie zawiadomienia o reklamacji. 
  a. Wszystkie reklamacje z tytułu utraty, uszkodzenia (widocznego lub ukrytego), opóźnienia (w tym z tytułu zepsucia przesyłki) lub brakującej zawartości muszą być przekazywane do TNT w ciągu 21 dni od (i) doręczenia Przesyłki (w przypadku uszkodzenia lub opóźnienia) lub (ii) oczekiwanej daty doręczenia (w przypadku utraty, niedoręczenia lub doręczenia pod niewłaściwy adres). 
  b. Potwierdzenie odbioru Przesyłki przez Odbiorcę bez pisemnej adnotacji o istnieniu uszkodzenia w momencie doręczenia jest dowodem „prima facie” na to, że Przesyłka została doręczona w stanie nienagannym.”.( https://www.tnt.com/express/pl_pl/site/terms-conditions.html#Section_23)

W przypadku odmowy uznania reklamacji, uprawniony może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji reklamacyjnej. Firmy kurierskie przyjmują odwołania, jeżeli zostaną przedstawione nowe okoliczności, dokumenty, dodatkowe informacje do złożonej wcześniej reklamacji.

Nieterminowe doręczenie

Klient ma 14 dni na zgłoszenie reklamacji. Reklamacje dotyczące przesyłek, należy składać poprzez system lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. W celu złożenia reklamacji przez system, należy zalogować się do swojego konta, a następnie wejść w zakładkę Reklamacje.

Uszkodzenie przesyłki

Reklamacje dotyczące przesyłek, należy składać poprzez system lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. W celu złożenia reklamacji przez system, należy zalogować się do swojego konta, a następnie wejść w zakładkę Reklamacje.

Do zgłoszenia niezbędne są:

 • treść reklamacji,
 • numer rachunku i kwota roszczenia,
 • dokument potwierdzający wartość towaru (umowa kupna/ sprzedaży; faktura/ paragon fiskalny),
 • protokół szkody (egzemplarz należący do poszkodowanego). W przypadku przesyłek krajowych protokół szkody jest wymagany. W przypadku przesyłek zagranicznych protokół szkody nie jest wymagany, jeśli nie został spisany w momencie doręczenia przesyłki. Dodatkowo, nie ma późniejszej możliwości jego spisania.
 • opcjonalnie można dołączyć zdjęcia uszkodzonego towaru.

Dodatkowo, przewoźnik potrzebuje poniższych informacji:

 • opis uszkodzenia opakowania zewnętrznego,
 • opis uszkodzenia zabezpieczeń wewnętrznych,
 • opis uszkodzenia zawartości,
 • ilość uszkodzonego towaru (opis precyzyjny),
 • nazwa, model, numer towaru objętego reklamacją.

Zagubienie przesyłki

Przesyłkę uznaje się za zagubioną po 30 dniach od planowanej daty doręczenia i braku możliwości zlokalizowania przesyłki.

Reklamacje dotyczące przesyłek, należy składać poprzez system lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. Przewoźnik może zarejestrować reklamację dopiero po upływie ww. terminu; tj. 30 dni od planowanej daty doręczenia. W celu złożenia reklamacji przez system, należy zalogować się do swojego konta, a następnie wejść w zakładkę Reklamacje.

Do zgłoszenia niezbędne są:

 • treść reklamacji z opisem zawartości i opisem sposobu zapakowania przesyłki,
 • numer rachunku i kwota roszczenia,
 • dokument potwierdzający wartość towaru (umowa kupna/ sprzedaży; faktura/ paragon fiskalny),
 • potwierdzenie nadania z podpisem kuriera.

Dodatkowo, przewoźnik potrzebuje poniższych informacji:

 • opis zawartości (precyzyjny),
 • nazwa, model, numer towaru objętego reklamacją.

Did you find this FAQ helpful?
0
0