Poczta Polska Ukraina – procedury celne

Usługa „Poczta Polska Ukraina” realizowana jest w ramach współpracy między Pocztą Polską oraz UkrPosha – narodowymi operatorami pocztowymi w Polsce i Ukrainie.

Ukraina jest krajem spoza Unii Europejskiej, dlatego towary wysyłane w ramach tej usługi podlegają odprawie celnej.
Nadając przesyłkę poza europejską strefę wolnego handlu rekomendujemy, aby dodatkowo zapoznać się z przepisami celnymi obowiązującymi w kraju doręczenia.

Poniżej przedstawiamy informacje związane z odprawą celną na kierunku Polska – Ukraina.
Zapoznaj się z nimi przed nadaniem przesyłki!

Należności celno-podatkowe

Limit bezcłowy dla towarów importowanych (do Ukrainy) został zdefiniowany przez organy państwowe Ukrainy i obecnie wynosi maksymalnie 150,00 EUR.
Oznacza to, że produkty wysyłane do Ukrainy, których równowartość nie przekracza ustalonego limitu (150 EUR), będą zwolnione z opłat (cło oraz podatki), tzn. odbiorca przesyłki będzie zwolniony z należności celnych.

Jeśli wartość Twojej przesyłki przekracza 150,00 EUR zostaną do niej doliczone opłaty celno-podatkowe. Poniżej znajdziesz przykład obliczania wartości należności.

Ważne! Limit bezcłowy obejmuje wysyłkę towarów realizowaną przez tego samego nadawcę (przedsiębiorca lub osoba fizyczna), do tego samego odbiorcy, w tym samym dniu.

Istotne jest aby deklarowana wartość wysyłanych produktów była podana zgodnie z prawdą.
Służby celne mają obowiązek weryfikacji deklaracji pod kątem jej zgodności z rzeczywistą wartością towarów. Nieprawdziwe lub niejednoznaczne przekazywanie informacji na temat przesyłanych towarów, może spowodować zajęcie przesyłki, odpowiedzialność finansową oraz inne konsekwencje dla jej nadawcy. 

Deklaracja celna CN-23

W celu dokonania odprawy celnej, służby celne powinny otrzymać szczegółowe, prawdziwe oraz jednoznaczne informacje na temat przesyłanych produktów.
Dane do odprawy celnej (deklaracja celna CN-23) należy wpisać na etapie tworzenia zlecenia w formularzu nadawania przesyłki. Instrukcję nadawania przesyłki oraz szczegóły deklaracji znajdziesz tutaj.

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól i zakończeniu procesu nadawania przesyłki, deklaracja zostanie udostępniona do pobrania w podsumowaniu zlecenia, wydrukuj ją (w 2 egzemplarzach) i podpisz w odpowiednim miejscu.

Dokumenty, tj. etykietę adresową oraz podpisaną deklarację celną w dwóch egzemplarzach, należy dołączyć do przesyłki (oddzielne koszulki na opakowaniu zewnętrznym). W przypadku eksportu towarów handlowych oprócz wymienionych wyżej dokumentów, należy dołączyć fakturę handlową oraz w niektórych przypadkach etykietę „wywóz-cło EMS” (do pobrania poniżej).

Eksport towarów handlowych – przypadki wyjątkowe

W niektórych przypadkach eksporterzy (nadawcy przesyłek) zobligowani są (oprócz wypełnienia deklaracji celnej) dokonać we własnym zakresie zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą wywozu. Zgłoszenie powinno zostać przekazane do urzędu celnego w Systemie Kontroli Eksportu ECS.

Przypadki, w których należy dokonać dodatkowego zgłoszenia celnego:

  1. Wartość wysyłanych produktów handlowych w przesyłce przekracza 1000,00 EUR.
  2. Eksporter zamierza ubiegać się o zastosowanie 0% stawki podatku VAT lub o zwrot podatku VAT.
  3. Przesyłki zawierające towary do celów handlowych są częścią serii podobnych czynności wykonywanych przez przedsiębiorcę.
  4. Przesyłki zawierają towary, w odniesieniu do których wnosi się o zwrot refundacji albo należności celnych, bądź które podlegają środkom zakazów lub ograniczeń, lub jakimkolwiek innym szczególnym formalnościom.

W pierwszym kroku eksporter (nadawca przesyłki) przekazuje do Urzędu Celnego zgłoszenie celne w systemie ECS. Dla przesyłek Pocztex Ukraina właściwym Urzędem Celnym jest: Oddział Celny I Pocztowy w Warszawie (nr ewidencyjny 441010) Urzędu Celnego I w Warszawie.

Po zarejestrowaniu przesyłki w Urzędzie Celnym, nadawca (eksporter) przechodzi do rejestracji zlecenia w panelu Klienta w serwisie Apaczka.pl. Po odebraniu przesyłki przez kuriera zawartość przesyłki wraz z dołączoną dokumentacją, zostanie przekazana do kontroli wywozowej służbom celnym w punkcie wymiany za granicą, gdzie zostanie zakończona procedura przyjęcia zgłoszenia celnego. Następnie urząd celny przekazując odpowiedni komunikat w systemie ECS, potwierdzi eksporterowi wywóz towarów za granicę.

Ważne!
W powyższych przypadkach do przesyłki należy dołączyć dodatkową etykietę „wywóz – cło EMS”, którą możesz pobrać tutaj.
Wpisz numer TIN (numer ewidencyjny zgłaszającego) oraz numer własny IE 515 (numer własny komunikatu zgłoszenia wywozowego) na zielonej etykiecie i naklej na opakowanie zewnętrzne przesyłki (odrębna koszulka).

Załączniki:


Poczta Polska Ukraina — митні процедури

Послуга „Poczta Polska Ukraina” повстала в рамках співпраці між „Пошта Польська” та „Укрпошта” – національними поштовими операторами в Польщі та Україні.

Пам’ятайте, що Україна не входить в ЄС. Через це для поштових відправлень діятиме митний контроль. Перед оформленням доставлення за межі Європейської зони вільної торгівлі ми рекомендуємо Вам додатково ознайомитися з митними правилами, що діють в країні отримання.

Нижче представлена інформація, що пов’язана з митним оформленням для напрямку Польща – Україна! Ознайомтеся з нею перед відправкою!

Митні та податкові збори

Безмитний ліміт для відправлень, що експортуються в Україну, був визначений державними органами України, що зараз складає 150,00 EUR. Це означає, що пересилки, які експортуються в Україну та не перевищують собівартість встановленого ліміту, не підлягають податкам, тобто одержувача буде звільнено від митних зборів.

Якщо вартість Вашої посилки перевищує 150,00 EUR, до неї будуть додані митні та податкові збори. Нижче Ви знайдете приклад розрахунку податку.

Увага! Безмитний ліміт поширюється на відправку товарів одним відправником (підприємцем або фізичною особою) одному й тому ж отримувачу того ж дня.

Важливо, щоб заявлена вартість продуктів, що відправляються, була вказана правильно. Прикордонні служби зобов’язані перевіряти декларацію на предмет її відповідності фактичній вартості товару. Неправильна або неоднозначна інформація може призвести до конфіскації посилки, фінансової відповідальності та інших наслідків для її відправника.

Митна декларація CN-23 (Deklaracja celna CN-23)

Для того, щоб забезпечити митне оформлення, прикордонні служби повинні отримати детальну та достовірну інформацію про предмети, що відправляються. Дані для митного контролю (митна декларація CN-23) – повинні бути вказані на етапі створення замовлення у формі реєстрації відправлення. Інструкції та деталі декларації Ви знайдете тут.

Після заповнення всіх необхідних полів та завершенню процесу реєстрації відправлення, декларація буде доступна для завантаження у підсумках замовлення, роздрукуйте її (у 2 екземплярах) та підпишіть у відповідному місці.

Документи, тобто адресну наклейку та митну декларацію у 2 екземплярах, слід прикріпити до посилки на зовнішній стороні пакунка.
При експорті комерційних товарів до вказаних вище документів необхідно додати комерційний рахунок-фактуру, в деяких випадках наклейку „експорт-мито EMS”.

Експорт комерційних товарів — винятки

У деяких випадках експортери (відправники посилок) зобов’язані, крім заповнення митної декларації, самостійно оформити митну письмову заяву для декларування товарів що експортуються. Заява повинна бути передана до митного управління в Системі Експортного Контролю ECS (urzędu celnego w Systemie Kontroli Eksportu ECS).

Випадки, коли необхідно оформити додаткову заяву:

  • Вартість комерційної продукції у відправленні перевищує 1000,00 EUR.
  • Експортер має намір подати заявку на застосування 0% ставки ПДВ або повернення ПДВ.
  • Відправлення, що містять товари для комерційних цілей, є частиною серії аналогічних дій, що виконуються підприємцем.
  • Посилки, що містять товари, щодо яких вимагається відшкодування, або які підлягають заходам заборони/обмеження, чи будь-яким іншим особливим формальностям.

На першому етапі експортер (відправник посилки) передає в Митне Управління митну заяву в системі ECS. Для відправлень Pocztex Україна відповідним Митним Управлінням  є: Oddział Celny I Pocztowy w Warszawie (nr ewidencyjny 441010) Urzędu Celnego I w Warszawie.


Після реєстрації відправлення в Митному Управлінні, відправник (експортер) переходить до реєстрації замовлення на панелі клієнта в сервісі Apaczka.pl. Після отримання посилки кур’єром вміст разом з доданою документацією буде передано на експортний контроль прикордонним службам в пункті обміну за кордоном, де буде завершена процедура прийняття митної декларації. Після цього Митниця, надавши відповідне повідомлення в системі ECS, підтвердить експортеру вивезення товарів за кордон.

Важливо!
У вищевказаних випадках до посилки повинна бути прикріплена додаткова наклейка „wywóz-cło EMS” (експорт-мито EMS), яку Ви можете завантажити тут.
Введіть TIN (реєстраційний номер заявника) та власний номер IE 515 (власний номер експортної митної заяви) на зеленій етикетці, після чого наклейте її на зовнішню сторону відправлення (окремий документ).

Додатки:

Did you find this FAQ helpful?
0
0