Dokumentacja odprawy celnej dla FedEx

Spis treści

Dlaczego dokumenty do odprawy celnej są ważne?

W przypadku wysyłki międzynarodowej nadawca odpowiada za odpowiednie przygotowanie dokumentacji celnej.

Rodzaj wymaganej dokumentacji zależy od wysyłanych towarów, ich pochodzenia i wartości. Najczęściej wymaganymi dokumentami eksportowymi są międzynarodowy lotniczy list przewozowy i faktura handlowa, ale mogą być potrzebne również inne dokumenty.

Poprawne przygotowanie całej dokumentacji pozwoli uniknąć opóźnień w odprawie celnej. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi i przekazanie wymienionych dokumentów kurierowi FedEx.

Chcę wysłać kopertę

Dokumenty do odprawy celnej nie są wymagane w przypadku przesyłki typu „Koperta”, jeśli jej zawartością są dokumenty. Słowo „dokument” oznacza ogólnie tekst pisany ręcznie bądź maszynowo lub tekst drukowany, który nie ma wartości handlowej. Należy jedynie wypełnić etykietę wysyłki, a zazwyczaj faktura nie jest wymagana.

Zapoznaj się z poniższą listą kontrolną odprawy celnej

Zarejestruj się, aby uzyskać numer EORI

Przedsiębiorcy prowadzący handel regulowany przepisami prawa celnego, muszą posiadać indywidualny numer EORI, czyli numer Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Numer obowiązkowo generują firmy zlecające transport poza kraje UE, w które wlicza się również Wielka Brytania. Jeśli Twoja firma nie ma numeru EORI, możesz dokonać rejestracji tutaj.
Numer nie będzie wymagany w przypadku wysyłki próbek, prezentów.

Ważne! Numer rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy (EORI) będzie wymagany, aby kontynuować handel między Wielką Brytanią a UE.

Prawidłowo wypełnij i dołącz fakturę w 3 egzemplarzach i 2 językach

Prawidłowo wypełnij i dołącz fakturę w 3 egzemplarzach: jeden oryginał i co najmniej dwie kopie. Wszystkie egzemplarze muszą być podpisane. Zalecamy również umieszczenie kopii wewnątrz paczki (lub w jednej paczce, jeśli wysyłanych jest kilka paczek).

Fakturę pro forma dołączamy w przypadku wysyłki próbek/prezentów. Oryginał faktury sprzedażowej w przypadku towarów wysłanych na sprzedaż.

Ważne: Faktura handlowa musi być wypełniona w języku angielskim.

Sprawdź jakie informacje powinna zawierać faktura handlowa? Kiedy jest wymagana?

Faktura handlowa to podstawowy i najważniejszy dokument wykorzystywany przez agencje celne w większości krajów do kontroli importu, wyceny towarów oraz ustalania wysokości cła.

Jako eksporter odpowiadasz za dostarczenie prawidłowej faktury handlowej.

Pobierz TUTAJ wzór faktury handlowej w edytowalnym formacie pdf.

Kiedy jest potrzebna faktura handlowa?

Faktura handlowa jest wymagana dla wszystkich międzynarodowych przesyłek towarowych (z wyłączeniem przesyłek wewnątrz unijnych). Innymi słowy, jest ona wymagana w przypadku każdej przesyłki międzynarodowej o charakterze komercyjnym.

Jak uzupełnić fakturę handlową?

Podaj:

 • Numer EORI eksportera,
 • Pełne dane nadawcy i odbiorcy (nazwy firm i ich adresy),
 • Nazwę handlową wysyłanego towaru,
 • Cenę jednostkową towaru i wartość ogólną towaru,
 • Kraj pochodzenia towaru,
 • Rodzaj waluty,
 • Warunki dostawy zgodnie z INCOTERMS

(Incoterms® lub międzynarodowe reguły handlowe to seria predefiniowanych reguł handlowych, opublikowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC), odnoszących się do międzynarodowego prawa handlowego.

Jest to zestaw skrótów służących do określenia, kto ponosi ryzyko związane z przesyłką. Przez ryzyko rozumiemy odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie przesyłki lub to, czyje ubezpieczenie może być potencjalnie wykorzystane w przypadku roszczenia).

 • Koszt transportu (jeśli wynika on z warunków dostawy),
 • Cel wysyłki (np. sprzedaż, przekazanie do naprawy gwarancyjnej/na wystawę czasową/na targi handlowe, prezent).

Przy zwrocie towaru, jeśli istnieje podstawa do ubiegania się o zwrot należności celno-podatkowych, należy dołączyć oświadczenie o zamiarze ubiegania się o zwrot podatku VAT w urzędzie skarbowym oraz oryginały dokumentów importowych (SAD i faktura) i/lub decyzję urzędu celnego o zwrocie/umorzeniu należności celnych (w oryginale lub kopię poświadczoną). Brak ww. dokumentów oznacza, że wysyłający nie będzie ubiegał się o zwrot należności celno-podatkowych.

 • Data i podpis osoby wystawiającej fakturę, pieczątka firmowa.

Dołącz dowód / świadectwo pochodzenia towarów

Towary mogą zostać wwiezione do danego kraju i potencjalnie kwalifikować się do zwolnienia z opłat celnych lub ich obniżenia, pod warunkiem, że dołączysz dowód na to, gdzie zostały one wytworzone lub wyprodukowane. Zazwyczaj wystarczy, że nadawca zaznaczy to na fakturze handlowej. Niektóre kraje wymagają jednak specjalnego świadectwa, które potwierdza pochodzenie towaru lub jest podpisane przez odpowiedni organ państwowy, izbę handlową lub ambasadę kraju eksportującego.

Wysyłka do Wielkiej Brytanii
Jeśli chcesz skorzystać z preferencyjnych ceł, wysyłane produkty muszą pochodzić z Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej. Dołącz dowód pochodzenia towarów wraz z fakturą handlową lub innym dokumentem handlowym.

Wzór w załączeniu Oświadczenie o pochodzeniu.

Przypisz towarom kody HS

Przypisz towarom kody HS, Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (Harmonized System, HS).

Skorzystaj z pomocy w ustaleniu kodu HS: https://internationalshippingassist.van.fedex.com/en-gb

Przestrzegaj przepisów kraju przywozu dotyczących VAT

Jeśli importujesz towary samodzielnie, wyznacz podmiot składający deklarację lub IOR w UE. 

Rejestracja VAT w GB – Od 1 stycznia 2021 r. nadawcy sprzedający towary o wartości do 135 GBP do Wielkiej Brytanii będą odpowiedzialni za pobieranie i płacenie brytyjskiego podatku VAT za te przesyłki. Kwotę VAT należy pobrać podczas sprzedaży i zapłacić do HMRC (HM Revenue & Customs) poprzez rejestrację VAT w Wielkiej Brytanii.

W przypadku towarów sprzedanych do Wielkiej Brytanii o wartości powyżej 135 GBP importer będzie nadal odpowiedzialny za opłacenie brytyjskiego podatku VAT. Może to zostać zapłacone przez importera poprzez odroczoną płatność podatku VAT lub poprzez zgłoszenie celne.

Jeśli Twoja brytyjska firma importuje na terytorium UE we własnym imieniu, musi być zarejestrowanym płatnikiem VAT w UE. Zalecamy zrobić to w kraju odprawy.

Kliknij, aby zarejestrować VAT w kraju UE

Kliknij, aby zarejestrować VAT w Wielkiej Brytanii

Sprawdź, czy wysyłane towary podlegają kontroli granicznej

Jeśli wymagane, dołącz:

a) Oryginał upoważnienia dla FedEx

Podmiot gospodarczy – upoważnienie powinno zawierać pieczęcie firmowe i imienne oraz być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania eksportera, tj.:
– osoby, których umocowanie do reprezentacji wynika z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez urzędy gminne (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
– przez osoby niefigurujące w ww. dokumentach, jedynie w przypadku załączenia pisemnego pełnomocnictwa, wystawionego dla tych osób przez osoby umocowane do reprezentacji.
Osoba prywatna – upoważnienie powinno być podpisane imiennie przez eksportera towaru z dołączoną kopią dowodu osobistego.

b) Oryginał upoważnienia dla FedEx

c) Oświadczenie eksportera dot. transportu towarów o znaczeniu strategicznym. Powinno zawierać pieczęć firmową oraz imię, nazwisko i podpis przedstawiciela eksportera.

d) Oświadczenie IATA DGR, że wysyłany przez Państwa towar nie zawiera żadnych substancji, które mogą być niebezpieczne, zgodnie z IATA DGR. Powinno zawierać pieczęć firmową oraz imię, nazwisko i podpis przedstawiciela eksportera.

e) Kopia aktualnego odpisu z KRS lub z Ewidencji Działalności Gospodarczej.

f) 
Kopie zaświadczeń Regon i NIP.

Zapoznaj się z ograniczeniami i listą zabronionych towarów

Czy wiesz, czy w kraju docelowym nałożone są jakieś ograniczenia na wysyłane towary?

Cła, podatki i opłata za wysyłkę będą domyślnie pobierane od odbiorcy, chyba że nadawca zaznaczy opcję „Pokrywa nadawca” na liście przewozowym. Jeśli odbiorca odrzuci przesyłkę lub odmówi zapłaty, nadawca jest ostatecznie odpowiedzialny za wszelkie cła, podatki i opłaty naliczone od przesyłki.

Jaka jest różnica między podatkiem od wartości dodanej (VAT) a podatkiem od towarów i usług (GST)?

W większości krajów obowiązuje podatek krajowy, który jest określany na podstawie wartości towarów i usług. W niektórych krajach, takich jak Kanada, USA, Singapur, Australia czy Nowa Zelandia, ten podatek jest znany jako podatek od towarów i usług lub GST.

W Wielkiej Brytanii i krajach Unii Europejskiej obowiązuje podatek od wartości dodanej (VAT). Firmy, które są zarejestrowane dla celów podatkowych z podatkiem VAT i objęte pełnym obowiązkiem podatkowym, nie ponoszą kosztów podatku VAT, ponieważ jest to podatek obciążający wydatki konsumentów. W innych krajach ten podatek może być nazywany IVA, TVA, BTW czy AFA, ale zasada jest taka sama.

Stawki podatku VAT obowiązujące w Unii Europejskiej są dostępne na stronie internetowej Podatki i Unia Celna Komisji Europejskiej.

Dokumenty celne umieść w oddzielnym „kangurku” i przyklej do opakowania przesyłki

Wydrukowane, uzupełnione i podpisane dokumenty celne umieść w oddzielnym „kangurku” (przezroczysta folia samoprzylepna) i przyklej do opakowania przesyłki. W przypadku wielopaku dokumenty zawsze trafiają na przesyłkę numer 1.

Dla przewoźnika FedEx obowiązuje tymczasowa dopłata za wszystkie międzynarodowe przesyłki transportowane przez FedEx. Dopłata nie będzie stosowana za przesyłki krajowe.

Dopłaty będą miały zastosowanie do przesyłek importowych i eksportowych pomiędzy wskazanymi krajami pochodzenia i przeznaczenia.

 • Szczegółowe informacje dla TNT są dostępne TUTAJ.
 • Szczegółowe informacje dla FedEx są dostępne TUTAJ.

Jak długo będzie obowiązywać dopłata?

Do odwołania. Przewoźnicy będą na bieżąco obliczać kwotę dopłaty. Warunki rynkowe szybko się zmieniają ze względu na pandemię koronawirusa.

Zapoznaj się z dokumentacją odprawy celnej

Załączniki (oddzielnie)

Did you find this FAQ helpful?
0
0