Czego nie możesz przesyłać? – GLS

Przed nadaniem paczki przeczytaj poniższe wykluczenia i sprawdź wszystkie potencjalne zakazy, aby proces dostarczenia przesyłki był bezpieczny i sprawny.

Towary zakazane bez wyjątków w przewozie w sieci GLS

Zgodnie z Regulaminem, GLS nie przyjmuje do przemieszczania i doręczenia paczek zawierających:

 • rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Polska,
 • rzeczy wyłączone z przewozu lotniczego na mocy obowiązujących przepisów prawa w przypadku przemieszczania kombinowanego lotniczo – drogowego,
 • gotówkę, znaki pieniężne, bony towarowe lub inne dokumenty płatnicze, czeki, karty płatnicze lub kredytowe, druki akcyzy, papiery wartościowe, metale lub kamienie szlachetne oraz wyroby z nich, wyroby jubilerskie, dzieła sztuki lub wyroby o wartości artystycznej, antyki, jak i inne rzeczy, których wartość wynika z ich wieku, rzadkości lub cech subiektywnych, przedmioty numizmatyczne lub zbiory filatelistyczne, znaki legitymacyjne, w tym bilety, dowody rejestracyjne lub związane z nimi naklejki,
 • dokumenty przetargowe, oferty handlowe, dokumenty księgowe,
 • telekomunikacyjne karty typu prepaid oraz aktywacyjne lub inne o podobnych funkcjach,
 • rzeczy przewożone na podstawie dokumentu odprawy celnej czasowej bądź na podstawie karnetu ATA,
 • przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy,
 • rzeczy przewożone pod plombą celną,
 • żywe zwierzęta lub rośliny,
 • towary wymagające temperatury kontrolowanej,
 • rzeczy łatwo psujące się lub środki spożywcze w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 • produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody GLS Poland na wykonanie takiej Usługi,
 • rzeczy wymagające specjalistycznych badań fitosanitarnych,
 • materiały łatwopalne lub wybuchowe, substancje żrące oraz inne towary wymienione w Konwencji ADR, broń lub amunicję,
 • susz tytoniowy w rozumieniu ustawy o akcyzie lub alkohol skażony,
 • opony w obrocie międzynarodowym,
 • zwłoki i szczątki zwłok ludzkich lub zwierzęcych,
 • organy ludzkie lub zwierzęce, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego lub zwierzęcego,
 • rzeczy osobiste lub mienie przesiedleńcze,
 • instrumenty muzyczne smyczkowe lub szarpane,
 • rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne Paczki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp.,
 • towary wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu (np. przewożenia w określonej pozycji np. poziomo, szkło, ceramika, telewizory, części nadwozia samochodowego, inne towary delikatne),
 • produkty pochodzenia zwierzęcego o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 206/2009 z 5 marca 2009 r.,
 • rzeczy lub paczki, których wysyłanie jest zakazane na podstawie jakichkolwiek obowiązujących sankcji prawnych, na przykład z powodu ich zawartości, ze względu na odbiorcę lub państwo do którego lub z którego mają zostać wysłane. Sankcje prawne oznaczają wszelkie przepisy, regulacje, nakazy lub zakazy nakładające jakiekolwiek sankcje (w tym ograniczenia w handlu lub sankcje ekonomiczne) na państwa, osoby fizyczne, osoby prawne lub jakiekolwiek inne jednostki organizacyjne, w tym, lecz nie wyłącznie, przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską lub państwa członkowskie Unii Europejskiej.

GLS Poland nie przyjmuje paczek adresowanych na numery skrytek pocztowych oraz gdzie miejsce dostawy wskazuje na adres tymczasowy, w tym w szczególności do: hoteli, pensjonatów, domów studenckich, schronisk, ośrodków leczniczych i sanatoryjnych, na targi, wystawy lub plaże.

GLS Poland przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w razie nadania do przemieszczenia rzeczy wyłączonych ze świadczenia Usług lub jakichkolwiek innych, niewymienionych w pkt V ust. 1 Regulaminu, a stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia jakichkolwiek podmiotów.

Did you find this FAQ helpful?
0
0