Uprzejmie informujemy, że z dniem 2.09.2022 r. zmieniliśmy nazwę firmy z Wolante Investments sp. z o.o. na Alsendo sp. z o.o. Numer KRS, numer NIP, numer REGON, adres siedziby, numery telefonów, numery kont bankowych oraz adresy poczty elektronicznej pozostają bez zmian. Nie jest także wymagane zawieranie aneksów do umów.

Informacja o administratorze danych:
W związku ze zmianą nazwy firmy administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Alsendo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000678992, NIP 8971840043, REGON 36732893.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: [email protected]
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych, zakres przetwarzanych danych, czas przetwarzania danych ani sposób wykonywania praw przez podmioty danych nie ulegają zmianie. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych jest dostępnych w: Polityce Prywatności