Klauzula informacyjna

Pełna klauzula informacyjna

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Alsendo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, numer KRS 0000678992.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z administratorem na adres e-mail adres e-mail: [email protected]

Dane osobowe pozyskane w trakcie nagrania, przetwarzane będą na potrzeby ulepszania jakości usług, podnoszenia standardu obsługi klienta, zapewnienia przejrzystości i bezpieczeństwa użytkownika przy zawieraniu umowy w trakcie kontaktu telefonicznego, w szczególności w związku z weryfikacją uprawnień rozmówcy do zawarcia umowy. Nagranie służyć też będzie ustaleniu istnienia, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania danych poprzez nagrywanie rozmowy jest zgoda, czyli art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, zaś podstawą prawną przetwarzania danych w pozostałych wspomnianych przed chwilą celach jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnione interesy realizowane przez spółkę.

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane w imieniu Spółki lub świadczący na jej rzecz usługi, w szczególności: usługi IT, usługi szkoleniowe, doradcze, prawne, itd. Dane utrwalone w postaci nagrania, mogą być przekazane także podmiotom powiązanym ze spółką kapitałowo lub osobowo, a także organom szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, w tym organom ścigania (sądy, prokuratura, itd.).

Podanie danych osobowych w trakcie tej rozmowy ma charakter dobrowolny. Ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na nagrywanie w każdym momencie tej rozmowy, lecz będzie to równoznaczne z koniecznością jej zakończenia. Po zapisaniu nagrania, będzie ono przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu albo  albo przez okres 1 roku od dnia zapisania nagrania – w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi najpierw. Gdyby jednak nagranie stanowiło dowód w postępowaniu prawnym lub jeśli istnieje podejrzenie, że może stanowić dowód w takim postępowaniu (choćby przyszłym), nagranie przechowywane będzie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane z zastosowaniem środków umożliwiających zautomatyzowane podejmowanie decyzji wobec Pana/Pani.

Administrator nie planuje przekazywać danych zawartych w nagraniu do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Po spełnieniu odpowiednich przesłanek określonych w RODO, ma Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych, żądania usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.