Informacje dotyczące RODO

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych jest Alsendo sp. z o.o. (dawniej: Wolante Investments Sp. z o.o.).

Nasz adres siedziby to Warszawa (02-797), ul. F. Klimczaka 1. Jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000678992. Nasz REGON to 367328934, a NIP 8971840043, zaś kapitał zakładowy 17 412 500,00 zł. Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego w zakładce Kontakt oraz pisząc na nasz adres korespondencyjny: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

adres do korespondencji:
Radosław Szewczuk 
ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa,
e-mail: [email protected]

Jakie dane osobowe zbieramy? 

 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres odbioru, adres dostawy;
 • numer NIP;
 • nazwa firmy;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;
 • numer rachunku bankowego
 • informacje o zleceniach i zamówieniach;
 • informacje o rozliczeniach i płatnościach;
 • informacje o reklamacjach i korespondencji;
 • informacje o wysyłkach marketingowych realizowanych przez Apaczka;
 • informacje o preferencjach dotyczących korzystania z Platformy;
 • informacje o aktywnościach w social media Apaczka.

Jeżeli konto zostało założone przez przedstawiciela podmiotu zatrudniającego pracowników (jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki z o.o. itp.), to w celu świadczenia usług, możemy również przetwarzać dane osobowe pracowników Klienta takie jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • adres korespondencyjny;
 • numer telefonu;
 • stanowisko;
 • miejsce pracy / współpracy;
 • informacje o wiarygodności płatniczej osób fizycznych.

Kiedy zbieramy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe jako Usługobiorcy/ Klienta lub jego przedstawiciela zbieramy, gdy Klient korzysta z Platformy np. podczas:

 • rejestracji na Platformie w trakcie zakładania Konta Klienta;
 • weryfikacji lub identyfikacji (np. podczas logowania);
 • zawierania Usług przewozowych, w tym generowania dokumentów przewozowych;
 • podczas rozpatrywania ewentualnych reklamacji Klienta;
 • korzystania z funkcjonalności Platformy.

Dlaczego zbieramy Twoje dane? 

Zbieramy dane, aby wykorzystać je do następujących celów:

 • korzystania z funkcjonalności Platformy (w tym zalogowania się do niej);
 • przesyłania informacji o zmianie warunków świadczenia usług, w szczególności o zmianie cennika i Regulaminów;
 • obsługi należności i roszczeń związanych z zawartymi umowami, w tym prowadzenie procesu reklamacyjnego i windykacyjnego;
 • przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub / i telefoniczną – jeśli jest wyrażona na to odrębna zgoda;
 • prowadzenie korespondencji z Klientem i innymi Usługobiorcami;
 • informowania o promocjach; 
 • prowadzenia konkursów;
 • sporządzania dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur;
 • sporządzania umów;
 • przeprowadzania ankiet mających na celu udoskonalenie Platformy;
 • badania poziomu satysfakcji;
 • badań statystycznych i analitycznych;
 • działań marketingowych i promocyjnych, w tym dostosowywania publikowanych treści handlowych i marketingowych do preferencji Klienta;
 • archiwizacji;
 • realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane? 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta i innych Usługobiorców jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz w przypadku prezentowania treści zgodnie z preferencjami Klientów szacowanymi na podstawie plików Cookies oraz narzędzi dostarczanych przez Google i Facebook (szerzej informujemy w części dotyczącej stosowania plików Cookies);
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy – np. podczas nadawania Przesyłki;
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego i / lub podatkowego ciążącego na administratorze – np. musimy przechowywać je dla celów podatkowych;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią.

Kto będzie odbiorcą moich danych?

Szanujemy dane osobowe Klientów, jak i innych Usługobiorców korzystających z Platformy. Nie sprzedajemy ich, nie udostępniamy ich osobom trzecim. Dane osobowe możemy przekazać:

 • wybranym operatorom logistycznym w celu świadczenia naszych Usług zgodnie z Państwa zamówieniami;
 • podmiotom przetwarzającym w imieniu Apaczka dane osobowe Klientów i uczestniczącym w wykonywaniu czynności, tj.:
 • podwykonawcom Apaczka wspierającym nas w wykonaniu umów, zamówień i obsłudze klientów, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta, lub innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług;
 • agencjom reklamowym, lub podmiotom prowadzącym, lub organizującym, lub współpracującym, lub pośredniczącym przy prowadzeniu, lub organizacji akcji marketingowych, lub współpracującymi z Apaczka przy obsłudze klientów, 
 • podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne w tym dostawcy hostingu, lub udostępniającym Apaczka narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych,
 • podmiotom świadczącym Apaczka usługi doradcze, konsultingowe, audytowe, lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
 • agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie,

innym administratorom będącym:

 • podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek,
 • podmiotami prowadzącymi przewóz przesyłek towarowych lub usługi spedycji – w celu dostarczenia przesyłek towarowych,
 • podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów środków pieniężnych (pobrań),
 • zakładami ubezpieczeń,
 • firmom windykacyjnym, kancelariom – w razie niezapłacenia za zlecenie, fakturę, usługę lub inne należności na naszą rzecz;
 • Biurom Informacji Gospodarczej w przypadku zaległości w płatnościach kwalifikujących się do zgłoszenia, po spełnieniu wymogów ustawowych.

Jednocześnie zapewniamy, że wskazane podmioty gwarantują najwyższy poziom świadczonych usług, w szczególności respektowania przepisów prawa polskiego w zakresie ochrony danych osobowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane osobowe zebrane w związku z zawarciem Umów będą przechowywane przez okres i w zakresie, w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku sprawozdawczości podatkowej. Okres ten może ulec wydłużeniu do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń przysługujących Apaczka od Klientów oraz roszczeń Klientów wobec Apaczka. Dane osobowe, które uzyskaliśmy na skutek wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej oraz dane zawarte na Platformie przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody lub zamknięcia konta na Platformie, a następnie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez okres 6 lat.

Poznaj swoje prawa. Pamiętaj, możesz:

 • żądać od Apaczka dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Klient ma także prawo do przenoszenia danych.

W szczególności w dowolnym momencie można przeglądać lub modyfikować dane w Panelu Klienta po zalogowaniu do Konta Klienta. Należy poinformować o tym żądaniu Apaczka korzystając z funkcjonalności Platformy, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Danych osobowych użytych do złożenia Zleceń i zawarcia Umów nie można zmienić ani usunąć, gdyż są one integralną częścią Umów. Wniesienie sprzeciwu może uniemożliwić świadczenie usług na rzecz Klienta.

 • wnieść skargę do organu nadzoru, jeśli zachodzi obawa, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych;
 • w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. w celu otrzymywania informacji handlowych, można tę zgodę w każdym momencie całkowicie wycofać lub składając nam stosowne oświadczenie w formie pisemnej na adres [email protected]. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pomimo cofnięcia zgody możemy nadal wysyłać wiadomości, które zostały zamówione (np. statusy Zleceń, elektroniczne obrazy faktur) lub dotyczą systemów, usług, produktów, dokumentów, a ze swej natury wymagają wysłania powiadomienia.

Szczegółowe informacje są dostępne w Polityce Prywatności.

Did you find this FAQ helpful?
0
0