lang_en lang_pl

Regulamin Świadczenia Usług

 

§1 Wstęp:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki świadczenia usług przez firmę R2G Polska Sp. z o.o., właściciela serwisu internetowego http://www.apaczka.pl
 2. Użyte w tym regulaminie określenia oznaczają:
  • Apaczka.pl - R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. F. Klimczaka 1
   02-797 Warszawa; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dl a m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000335110, REGON 14196798.
  • Strona internetowa - witryna http://www.apaczka.pl, wraz z podstronami,
  • Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji na Stronie internetowej,
  • Operator logistyczny - partner biznesowy Apaczka.pl, świadczący usługi logistyczne na stronie internetowej,
  • Usługa - usługa Operatora logistycznego, dostępna na Stronie internetowej,
  • Zlecenie - skutecznie wypełniony formularz na Stronie internetowej, zakończony wygenerowaniem listu przewozowego, potrzebnego do prawidłowego wykonania Usługi.
  • o Odbiorca przesyłki - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, do której w związku ze Zleceniem Usługi przez Klienta adresowana jest Przesyłka,
  • Przesyłka - list, paczka, paleta objęta Usługą,
  • List przewozowy - mający moc prawną dokument stanowiący potwierdzenie prawidłowo złożonego Zlecenia,
  • Cennik - cennik Usług dostępny dla zalogowanych Klientów w "Panelu klienta" w zakładce "Cennik" opublikowany na Stronie internetowej.
 3. Każdorazowe zalogowanie się na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności oraz Cennika.
 4. Każdorazowe zamówienie Usługi na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków świadczenia Usługi, zawartych w dokumencie lub dokumentach (w postaci Regulaminów, Ogólnych Warunków świadczenia Usług, Ogólnych Warunków Spedycyjnych, Przewodnikach po usługach i innych) opisujących zasady świadczenia usług przez Operatora logistycznego, którego Usługa została wybrana. Aktualna treść tych dokumentów jest publicznie dostępna na stronach internetowych należących do Operatorów logistycznych.
 5. Dla potrzeb tego Regulaminu wszędzie, gdzie w powyższych dokumentach Operatorów logistycznych mowa o nadawcy lub zleceniodawcy rozumiemy przez to Klienta opisanego w §1 pkt. 2.

§2 Rejestracja, dostęp i korzystanie ze Strony internetowej.

 1. Dostęp do Usług jest możliwy tylko dla Klientów. Aby zostać Klientem należy się zarejestrować na Stronie internetowej.
 2. Apaczka.pl ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta zarejestrowanego Klienta, z ważnej przyczyny uzasadnionej naruszeniem przez Klienta zasad opisanych w niniejszym regulaminie, jak również z powodu podejmowania przez Klienta działań narażających Apaczka.pl na szkodę.
 3. Klient zobowiązuje się zachować w tajemnicy nadany przy rejestracji unikatowy login i hasło oraz nie udostępniać go osobom trzecim. W przypadku podejrzenia, że wiedzę o treści loginu i hasła mogła nabyć osoba trzecia, Klient ma obowiązek zmiany hasła i powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie Apaczka.pl.
 4. Wszelkie Usługi zlecone po zalogowaniu przez Klienta unikatowym loginem i hasłem uważa się za zamówione przez Klienta.
 5. Klient nie może uchylać się od jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Apaczka.pl (w tym od zapłaty za Zleconą Usługę) w przypadku kiedy do Zlecenia Usługi dojdzie z wykorzystaniem przydzielonego Klientowi unikatowego loginu oraz hasła.
 6. Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji Usług generowane oraz udostępniane są Klientowi w formie elektronicznej do wydruku na Stronie internetowej.

§3 Realizacja Usług.

 1. Apaczka.pl poprzez stronę internetową pośredniczy w zlecaniu przez Klienta Usługi u Operatora Logistycznego.
 2. Jedyną możliwością zlecania takiej Usługi jest wypełnienie formularza "Nowe zlecenie" na Stronie internetowej oraz wydrukowanie wygenerowanego w ten sposób Listu przewozowego. Ręczne wypełnienie Listu przewozowego będzie skutkowało naliczeniem standardowej opłaty za Usługę zgodnie z cennikiem Operatora logistycznego.
 3. Klient zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza "Nowe zlecenie" - w szczególności zawartości, wymiarów oraz wagi przesyłki. Podanie nieprawidłowych danych może spowodować odmówienie odbioru przesyłki przez kuriera, naliczeniem opłat zgodnych ze stanem faktycznym oraz naliczeniem kary umownej zgodnie z Cennikiem.
 4. Klient zobowiązuje się do starannego zapakowania i zabezpieczenia Przesyłki w taki sposób, aby uniemożliwić uszkodzenie własnej przesyłki oraz innych przesyłek przewożonych przez Operatora logistycznego. Wytyczne dotyczące pakowania są dostępne w Bazie Wiedzy Apaczka.pl, dostępnej na stronie www.
 5. Klient zobowiązuje się iż, Przesyłka nie będzie zawierała przedmiotów zabronionych, wymienionych w dokumentach o jakich mowa w § 1 pkt. 4 niniejszego Regulaminu. W przypadku naruszenia przedmiotowego obowiązku, Klient ponosi wszelką oraz wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje przedmiotowego naruszenia.
 6. Klient powiadomi Odbiorcę o planowanej Przesyłce, a także o konieczności zapewnienia odpowiednich środków, niezbędnych do odbioru Przesyłki.
 7. Klient poinformuje Odbiorcę, że w przypadku ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki zobowiązany jest on do bezzwłocznego sporządzenia protokołu szkody w obecności przedstawiciela Operatora Logistycznego.
 8. Klient przyjmuje do wiadomości, że każdy Operator logistyczny może mieć własne, szczegółowe wytyczne dotyczące pakowania przesyłek, które będą obowiązywać przy rozpatrywaniu ewentualnej reklamacji i zobowiązuje się je przestrzegać.
 9. W przypadku nadania Przesyłki za pobraniem (COD), Apaczka.pl zobowiązuje się przekazać Klientowi sumę pobrania na rachunek wskazany przez Klienta, nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania stosownej wpłaty od Operatora logistycznego.
 10. Zwrot przesyłki, której doręczenie nie jest możliwe podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.

§4 Odpowiedzialność stron

 1. Przekazanie Zlecenia do Operatora logistycznego nie gwarantuje jego przyjęcia do realizacji. W takim wypadku Apaczka.pl będzie współpracować z Klientem, aby wyjaśnić przyczynę, z powodu której Zlecenie nie zostało przyjęte do realizacji.
 2. Apaczka.pl dołoży wszelkich starań, aby przekazać Zlecenie do Operatora logistycznego, jednakże nie ponosi względem Klienta jakiejkolwiek odpowiedzialności (w tym odpowiedzialności za utracone korzyści) wynikającą z braku możliwości przekazania przedmiotowego Zlecenia - w tym z powodu braku możliwości korzystania ze Strony internetowej.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że Apaczka.pl nie ma wpływu na jakość Usług świadczonych przez Operatorów logistycznych (w szczególności na utratę, uszkodzenie, zwrot lub opóźnienie Przesyłki).
 4. Apaczka.pl nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli utrata, ubytek, uszkodzenie, opóźnienie lub zwrot Przesyłki powstały z przyczyn:
      a) występujących po stronie Klienta lub Odbiorcy Przesyłki;
      b) nie wywołanych winą Apaczka.pl;
      c) z właściwości towaru;
      d) wskutek siły wyższej;
      e) nadania pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną
          rzeczy wyłączonych z przewozu lub przyjmowanych do przewozu na warunkach
          szczególnych albo niezachowania przez Klienta tych warunków,
      f) braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych w tych
          warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości,
      g) szczególnej podatności rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości,
      h) ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania rzeczy przez Klienta lub Odbiorcę,
      i) przewozu przesyłek, które zgodnie z przepisami lub umową powinny być dozorowane,
          jeżeli szkoda wynikła z przyczyn, którym miał zapobiec dozorca.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się na cesję ewentualnych roszczeń wnoszonych przez Operatora logistycznego, jeżeli roszczenia te powstały z powodu uszkodzenia innych przesyłek przez Przesyłkę Klienta, wskutek przewożenia materiałów zakazanych, niestarannego zapakowania lub zabezpieczenia Przesyłki.

§5 Ustalenie stanu przesyłki i postępowanie reklamacyjne

 1. Ustalenia stanu przesyłki dokonuje się protokolarnie w czasie przewozu lub po jego zakończeniu w celu określenia zakresu szkody, jeżeli nastąpiło naruszenie stanu przesyłki.
 2. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, ustala się niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
 3. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, ustala się stan przesyłki na żądanie Odbiorcy zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
 4. Protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki.
 5. Protokół ustalenia stanu przesyłki powinien zawierać w szczególności informacje dotyczące:
      a) pierwotnego stanu przesyłki i wartości przesyłki wynikającej z zapisów w dokumencie przewozowym;
      b) rodzaju naruszeń stanu przesyłki, pojemnika transportowego lub środka transportowego;
      c) rozmiarów naruszenia, w tym ubytków ilości, masy lub objętości przesyłki;
      d) przypuszczalnego czasu i miejsca, w którym nastąpiło naruszenie stanu przesyłki;
      e) przypuszczalnych przyczyn naruszenia stanu przesyłki;
      f) innych okoliczności, w jakich nastąpiło naruszenie stanu przesyłki.
 6. Klient może złożyć do przewoźnika reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.
 7. Reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania Usługi przez Przewoźnika należy składać elektronicznie na adres reklamacje@apaczka.pl.  W przypadku Przewoźnika K-ex, reklamację należy składać bezpośrednio na adres e-mail edyta.dominiak@k-ex.pl
 8. Reklamację składa się w formie pisemnej.
 9. Reklamacja powinna zawierać:
      a) datę sporządzenia reklamacji;
      b) dane Operatora Logistycznego;
      c) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) Klienta składającego reklamację;
      d) tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;
      e) kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);
      f) wykaz załączonych dokumentów;
      g) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.
 10. Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących Zlecenia Usługi (w szczególności list przewozowy , dokumenty potwierdzające przyjęcie do przewozu rzeczy innych niż przesyłka) oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia;
 11. Reklamacja zostanie niezwłocznie przekazana Operatorowi logistycznemu, a o wynikach postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony natychmiast po uzyskaniu odpowiedzi od Operatora logistycznego.
 12. Apaczka.pl jest odpowiedzialna za prawidłowe przekazanie reklamacji do Operatora logistycznego.
 13. Maksymalny termin przekazania reklamacji do Operatora logistycznego to 3 dni robocze licząc od dnia otrzymania pisemnej reklamacji od Klienta
 14. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji to 30 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia przez Apaczkę przekazania reklamacji do przewoźnika.
 15. Reklamacje dotyczące działania Strony internetowej i systemu przekazywania Zleceń należy składać w formie elektronicznej na adres reklamacje@apaczka.pl.

§6 Ceny Usług i warunki płatności

 1. Za wszystkie zrealizowane Usługi Apaczka.pl naliczy opłaty, zgodnie z obowiązującym w momencie złożenia zlecenia Cennikiem.
 2. Wszystkie ceny przedstawione na Stronie internetowej, oprócz Cennika dostępnego po zalogowaniu w Panelu klienta, stanowią jedynie zaproszenie do negocjacji zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Jedynym obowiązującym Klienta cennikiem jest Cennik opisany w §1 pkt. 2. Jeżeli dana usługa nie jest wyszczególniona w Cenniku, Klienta obowiązuje cennik Operatora logistycznego opublikowany na jego stronie www. Te strony to http://www.ups.com/, http://dhl.pl/,  http://dpd.com.pl/,  http://fedex.pl, http://k-ex.pl/, http://siodemka.pl/, odpowiednio dla UPS Polska Sp. z o.o., DHL Express (Poland) Sp. z o.o., DPD Polska Sp. z o.o., Fedex Express Polska Sp. z o.o., K-EX Sp. z o.o.  Siódemka SA.
 4. Apaczka.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika bez podania przyczyny, wprowadzania nowych i usuwania starych Usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 5. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661)
 6. Apaczka.pl oświadcza, że jest zarejestrowana jako czynny płatnik podatku VAT.
 7. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w wyjątkowych przypadkach za niektóre usługi dodatkowe (m. in. dopłata do paczki nietypowej, za dostarczenie w strefie rozszerzonej),opłata może zostać naliczona po wykonaniu usługi i zobowiązuje się dopłacić różnicę na wezwanie Apaczka.pl

§7 Ustawowe prawo zastawu

 1. Apaczce.pl przysługuje prawo zastawu na Przesyłce w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających ze Zlecenia Usługi.
 2. Prawo zastawu może być wykonywane, dopóki przesyłka znajduje się w dyspozycji Apaczki.pl, Operatora logistycznego, u osoby która ją dzierży w jego imieniu, albo dopóki może nią rozporządzać na podstawie dokumentów.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności podlegają zapisom ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (w tym przepisom wykonawczym do przedmiotowych ustaw).
 2. Wszelkie sprawy sporne strony będą próbowały załatwić na drodze polubownej, w przypadku braku porozumienia, sprawy będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).