lang_en lang_pl

Polityka prywatności

§1 Wstęp

 1. Polityka prywatności R2G Polska Sp z o.o. określa zasady wykorzystywania informacji zebranych od lub dostarczonych przez Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej http://www.apaczka.pl
 2. Użyte w Polityce Prywatności określenia oznaczają:
  • Apaczka.pl - R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J.J. Rostafińskich lok. 4,
   02-593 Warszawa; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000335110, REGON 14196798.
  • Strona internetowa - strona http://www.apaczka.pl, wraz z podstronami,
  • Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji na Stronie internetowej,
  • Operator logistyczny - partner biznesowy Apaczka.pl, świadczący usługi logistyczne na stronie internetowej,
  • Usługa - usługa Operatora logistycznego, dostępna na Stronie internetowej,
  • Zlecenie - skutecznie wypełniony formularz na Stronie internetowej, zakończony wygenerowaniem listu przewozowego, potrzebnego do prawidłowego wykonania Usługi.
  • Przesyłka - list, paczka, paleta objęta Usługą.
 3. Kontynuowanie używania Strony internetowej oznacza akceptację przepisów Apaczka.pl dotyczących Polityki prywatności.
 4. Rozumiemy jak ważne są dla naszego Klienta jego dane, dlatego naszą podstawową zasadą jest zachowanie poufności wszelkich zbieranych danych z wyjątkiem przypadków, gdy ich ujawnienie będzie wymagane przy realizacji Usługi, przez prawo lub związane z nielegalnym lub niewłaściwym użyciem Usług.
 5. Jeżeli korzystającym z Usług Apaczka.pl jest Klient będący osobą fizyczną, to jego dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Administratorem zbioru danych jest Apaczka.pl opisana w §1 pkt.2.

§2 Technologie wykorzystywane na Stronie internetowej

 1. Proces rejestracji, logowania, składania zleceń oraz płatności on-line jest realizowany przez Klienta przy użyciu bezpiecznego protokołu SSL (standard przesyłania danych w sieci, w którym transmisja jest szyfrowana), a tożsamość strony Apaczka.pl jest potwierdzona za pomocą certyfikatu podpisanego przez instytucję zaufania publicznego.
 2. Apaczka.pl prowadzi rejestr adresów IP komputerów łączących się ze Stroną internetową. Dane te są wykorzystywane do rozpoznawania skąd pochodzą zlecenia, zapewnienia skutecznego zabezpieczenia strony oraz tworzenia statystyk.
 3. Strona internetowa należąca do Apaczka.pl wykorzystuje pliki "cookies" w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony oraz do podnoszenia jakości usług. Zawartość plików "cookies" nie pozwala na identyfikacje użytkownika i nie przetwarzane lub przechowywane są w nich dane osobowe. 
 4. Pliki "cookies" nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu użytkownika. Pliki "cookies" mogą ułatwić poruszanie się po Stronie internetowej poprzez zapamiętywanie preferencji użytkownika.
 5. W ustawieniach przeglądarki internetowej można ustawić odmowę na przyjmowanie "cookies", jednakże pewne funkcje Strony internetowej mogą wymagać akceptacji "cookies". 

§3 Realizacja Usług

 1. Apaczka.pl będzie przekazywać dane zebrane w trakcie składania Zlecenia (w tym osoby kontaktowe, adresy, telefony, zarówno nadawcy jak i odbiorcy) Operatorom logistycznym i innym podmiotom w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Usługi. Operator logistyczny może kontaktować się telefonicznie pod przekazane numery w celu dokończenia realizacji Usługi. Te dane będą również przechowywane na serwerach Apaczka.pl w celach reklamacyjnych oraz dla wygody użytkownika.
 2. Apaczka.pl nie bierze odpowiedzialności za poufność informacji, które są wydrukowane i umieszczone w widocznych miejscach na paczkach lub listach.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że Operator logistyczny może mieć swoje serwery poza terytorium Polski i Europy, a ustawodawstwo jego kraju może nie gwarantować takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak ustawodawstwo Polski.
 4. Strona internetowa zawiera książkę adresową, w której Klient może zapisywać nazwiska i adresy osób i firm do których często wysyła Przesyłki. Te dane są własnością Klienta, a Apaczka.pl nie przetwarza i nie korzysta z tych danych w żadnym celu. Apaczka.pl zapewnia poufność tych danych przez odpowiednie zabezpieczenie serwerów. Dostęp do tych danych jest możliwy tylko przez szyfrowane połączenie, po zalogowaniu unikalnym loginem i hasłem Klienta. Klient nie ma obowiązku korzystania z książki adresowej.

§4 Zgoda na otrzymywanie wiadomości email

 1. Apaczka.pl przy rejestracji na Stronie internetowej pyta Klientów, czy może wysyłać drogą elektroniczną informacje o produktach, usługach oraz ofertach specjalnych od Apaczka.pl oraz od swoich partnerów. Klient w każdym momencie może daną zgodę cofnąć całkowicie lub częściowo w swoim profilu po zalogowaniu do systemu.
 2. Pomimo cofnięcia zgody na używanie adresu email w celach marketingowych Apaczka.pl może nadal wysyłać pewne wiadomości do Klienta, które zostały zamówione przez niego (np. statusy przesyłek, elektroniczne obrazy faktur) lub dotyczą systemów, usług, produktów, dokumentów, a ze swej natury wymagają wysłania powiadomienia.

§5 Przeglądanie, modyfikacja i usuwanie danych

 1. W dowolnym momencie Klient ma prawo przeglądać lub modyfikować swoje dane w Panelu klienta - zakładka "Ustawienia konta".
 2. Na każde żądanie Klienta będącego osobą fizyczną Apaczka.pl usunie jego dane ze zbioru danych osobowych.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszej Polityce Prywatności i Regulaminie podlegają zapisom Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie sprawy sporne strony będą próbowały załatwić na drodze polubownej, w przypadku braku porozumienia, sprawy będzie rozstrzygać sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.