lang_en lang_pl
Apaczka Webservice API
Integracja zewnętrznych systemów

2.7. registerCustomer

Metoda registerCustomer służy do rejestrowania w systemie Apaczka nowych klientów.

2.7.1. Komunikaty wysyłane

Ścieżka Typ Wymagane Opis
RegisterCustomerRequest Kontener T Żądanie walidacji danych logowania
RegisterCustomerRequest/authorization Kontener T Autoryzacja użytkownika
RegisterCustomerRequest/authorization/apiKey String T Klucz użytkownika do Apaczka Webservice API
RegisterCustomerRequest/authorization/login String T Login użytkownika
RegisterCustomerRequest/authorization/password String T Hasło użytkownika
RegisterCustomerRequest/customer Kontener T Dane klienta
RegisterCustomerRequest/customer/customerType String T Typ Klienta, możliwe wartości: ZOO - spółka z o.o., SSA - spółka akcyjna,SC – spółka cywilna, SJ – spółka jawna, SP – spółka partnerska, SK – spółka komandytowa, DG – jednoosobowa działalność gospodarcza
RegisterCustomerRequest/customer/email String T Adres email firmy
RegisterCustomerRequest/customer/fax String N Numer faxu
RegisterCustomerRequest/customer/krs String T Numer KRS
RegisterCustomerRequest/customer/name String T Nazwa firmy
RegisterCustomerRequest/customer/phone String T Numer telefonu
RegisterCustomerRequest/customer/promoCode String T Kod promocyjny
RegisterCustomerRequest/customer/regno String T Numer REGON
RegisterCustomerRequest/customer/taxno String T Numer NIP
RegisterCustomerRequest/user Kontener T Użytkownik, na którego będzie logował sie klient
RegisterCustomerRequest/user/email String T Adres email użytkownika
RegisterCustomerRequest/user/login String T Login użytkownika
RegisterCustomerRequest/user/name String T Imie i nazwisko użytkownika
RegisterCustomerRequest/user/password String T Hasło użytkownika (niezakodowane)
RegisterCustomerRequest/user/phone String T Numer telefonu użytkownika
RegisterCustomerRequest/mainAddress Kontener T Główny adres klienta
RegisterCustomerRequest/ mainAddress/addressLine1 String T Ulica, nr budynku, nr lokalu
RegisterCustomerRequest/ mainAddress/addressLine2 String N Piętro, pokój, dział
RegisterCustomerRequest/user/ mailingAddress/city String T Miasto
RegisterCustomerRequest/mailingAddress/postalCode String T Kod pocztowy
RegisterCustomerRequest/accountNumber Kontener N Konto bankowe, na które będą przesyłane zwroty pobrań
RegisterCustomerRequest/accountNumber/accountNumber String T Numer konta bankowego

2.7.2. Komunikaty odbierane

Ścieżka Typ Opis
registerCustomerResponse/return Kontener Odpowiedź pobierania listu przewozowego
registerCustomerResponse/return/result Kontener Rezultat operacji
registerCustomerResponse/return/result/messages List Lista komunikatów
registerCustomerResponse/return/result/messages/Message Kontener Komunikat
registerCustomerResponse/return/result/messages/Message/code String Kod komunikatu
registerCustomerResponse/return/result/messages/Message/description String Opis komunikatu
registerCustomerResponse/return/result/messages/Message/severity String ERROR, INFO, W ARN

2.7.3. Kody błędów

Poniższa tabela zawiera zestawienie wartości kodów błędów zwracanych w PlaceOrderResponse/result/ messages/Message/code

Kod błędu Znaczenie
API_KEY_ERROR Nieprawidłowy klucz API.
LOGIN_FAILED Nieprawidłowy login i/lub hasło.
NO_SERVICE Nie istnieje usługa o kodzie podanym w wywołaniu.
CUST_REQ_NAME Brak nazwy kleinta.
CUST_REQ_CUSTOMER_TYPE Brak typu klienta.
CUST_REQ_EMAIL Brak adresu email klienta
CUST_INVALID_EMAIL Podany adres email klienta ma nieprawidłowy format.
CUST_REQ_PHONE Brak numeru telefonu klienta.
CUST_REQ_TAXNO Brak numeru NIP klienta.
CUST_INVALID_TAXNO Podany numer NIP jest nieprawidłowy.
CUST_EXISTS_TAXNO Podany numer NIP klienta jest już zarejestrowany w systemie.
CUST_REQ_REGNO Brak numeru REGON klienta.
CUST_INVALID_REGNO Podany numer REGON jest nieprawidłowy.
CUST_EXISTS_REGNO Podany numer REGON klienta jest już zarejestrowany w systemie.
CUST_REQ_KRS Brak numeru KRS klienta.
REQ_ADDRESS_LINE Brak pierwszej linii adresu klienta (ulica, nr budynku itd.)
REQ_CITY Brak miasta.
REQ_POSTAL_CODE Brak kodu pocztowego.
USER_REQ_NAME Brak imienia i nazwiska użytkownika.
USER_REQ_LOGIN Brak loginu użytkownika.
USER_LOGIN_EXISTS Podany login już istnieje w systemie.
USER_REQ_PASSWORD Brak hasła użytkownika.
USER_REQ_EMAIL Brak adresu email użytkownika.
USER_INVALID_EMAIL Podany adres email użytkownika ma nieprawidłowy format.
USER_REQ_PHONE Brak numeru telefonu użytkownika.
INVALID_ACC_NUM Podany numer konta bankowego jest niepoprawny.
EXISTS_ACC_NUM Podany numer konta bankowego istnieje już w systemie.

2.7.4. PrzykładŻądanie:

Odpowiedź: