Jak możemy Ci pomóc?

 • 95% Klientów apaczka.pl pozytywnie ocenia artykuły w Centrum Pomocy

Dokumentacja odprawy celnej dla TNT

Od 6 kwietnia do odwołania, TNT wprowadza tymczasową dopłatę za wszystkie międzynarodowe przesyłki.
Dopłata nie będzie stosowana za przesyłki krajowe.
Dopłaty będą dotyczyły przesyłek wysyłanych pomiędzy krajami pochodzenia i przeznaczenia niezależnie od tego, gdzie zostanie opłacona faktura, tj. dopłaty będą miały zastosowanie zarówno do stawek eksportowych, jak i importowych. Spis krajów oraz cennik dostępne są na tutaj   

W celu uniknięcia problemów z odprawą celną i ułatwienia przygotowania odpowiedniej dokumentacji do przesyłek eksportowych, przedstawiamy podstawowe wymogi w tym zakresie. Bardzo prosimy o zapoznanie się z wytycznymi i przekazanie wymienionych dokumentów kurierowi TNT, w trakcie odbioru przesyłki.

Zapoznaj się z poniższą listą dokumentacji odprawy celnej:

 1. Oryginał faktury (najlepiej jednocześnie w języku polskim i angielskim). Powinna ona zawierać następujące informacje:
  – Numer EORI eksportera,
  – Pełne dane nadawcy i odbiorcy (nazwy firm i ich adresy),
  – Nazwę handlową wysyłanego towaru,
  – Cenę jednostkową towaru i wartość ogólną towaru,
  – Kraj pochodzenia towaru,
  – Rodzaj waluty,
  – Warunki dostawy zgodnie z INCOTERMS ,
  – Koszt transportu (jeśli wynika on z warunków dostawy),
  – Cel wysyłki (np. sprzedaż, przekazanie do naprawy gwarancyjnej/na wystawę czasową/na targi handlowe, prezent). Przy zwrocie towaru, jeśli istnieje podstawa do ubiegania się o zwrot należności celno-podatkowych, należy dołączyć oświadczenie o zamiarze ubiegania się o zwrot podatku VAT w urzędzie skarbowym oraz oryginały dokumentów importowych (SAD i faktura) i/lub decyzję urzędu celnego o zwrocie/umorzeniu należności celnych (w oryginale lub kopię poświadczoną). Brak w/w dokumentów oznacza, że wysyłający nie będzie ubiegał się o zwrot należności celno-podatkowych,
  – Data i podpis osoby wystawiającej fakturę, pieczątka firmowa.
 2. Tłumaczenie faktury na język polski, jeżeli została wystawiona tylko w jęz. obcym (dokładny opis zawartości przesyłki), opatrzone czytelnym podpisem i numerem dowodu osobistego osoby tłumaczącej.
 3. Oryginał upoważnienia dla TNT
  a) Podmiot gospodarczy – upoważnienie powinno zawierać pieczęcie firmowe i imienne oraz być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania eksportera, tj.:
  – osoby, których umocowanie do reprezentacji wynika z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez urzędy gminne (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
  – przez osoby niefigurujące w w/w dokumentach, jedynie w przypadku załączenia pisemnego pełnomocnictwa, wystawionego dla tych osób przez osoby umocowane do reprezentacji.
  b) Osoba prywatna – upoważnienie powinno być podpisane imiennie przez eksportera towaru z dołączoną kopią dowodu osobistego.
 4. Oryginał upoważnienia dla TNT
 5. Oświadczenie eksportera dot. transportu towarów o znaczeniu strategicznym. Powinno zawierać pieczęć firmową oraz imię, nazwisko i podpis przedstawiciela eksportera.
 6. Oświadczenie IATA DGR, że wysyłany przez Państwa towar nie zawiera żadnych substancji, które mogą być niebezpieczne, zgodnie z IATA DGR. Powinno zawierać pieczęć firmową oraz imię, nazwisko i podpis przedstawiciela eksportera.
 7. Kopia aktualnego odpisu z KRS lub z Ewidencji Działalności Gospodarczej.
 8. Kopie zaświadczeń Regon i NIP.

Prosimy także o wskazanie procedury celnej, która powinna być zastosowana przy odprawie celnej przesyłki. Brak wskazania takiej procedury oznacza, że przesyłka powinna być zgłoszona do procedury celnej wywozu.

Ważne!
W przypadku wysyłki akumulatorów litowych proszę zapoznać się z załączonymi wytycznymi.


Chcesz wiedzieć więcej?

 

To może być dla Ciebie ważne:

Jeśli potrzebujesz więcej informacji poszukaj w sekcji –>

Pomóż nam ulepszać Centrum Pomocy

Zaloguj się i zostaw opinię na temat współpracy z apaczka.pl lub istniejących artykułów. Możesz też zgłosić brakujący temat.

 

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.